Michele ir Peter Moran paskaita apie evangelizaciją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2006 m. kovo 18 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi svečiai iš Anglijos – sutuoktiniai Michele ir Peter Moran, kurie savo šalyje yra įkūrę Siono bendruomenę, pasišventusią evangelizacinei veiklai. Dabar ši šeima keliauja po įvairius kraštus, skaito paskaitas apie evangelizaciją. Svečiai seminaristams vedė seminarą apie evangelizaciją ir kultūrą. M. Moran atkreipė dėmesį, kad kunigams svarbu skaityti laiko ženklus, įsižiūrėti ir suprasti pasaulio gyvenimo tendencijas, konkrečiu būdu pasakyti Bažnyčios požiūrį ir atsiliepti į iššūkius. Prelegentė aptarė dabartinių laikų Europos situaciją, iškėlė pagrindines problemas: nedarbą, mažą gimstamumą, masinę migraciją, neproporcingą ekonomikos vystymąsi, nacionalizmo apraiškas, susijusias su smurtu. Seminaristai grupelėse taip pat diskutavo apie pasikeitimus Europoje, apie galimybes teigiama linkme nukreipti vykstančius pokyčius, apmąstė dabartinę Lietuvos padėtį, Nepriklausomybės metais nueitą valstybės kelią, aptarė Europos plėtros viziją.

Paskaitininkė apžvelgė ir padėtį buvusiose tarybinėse Rytų Europos valstybėse, kurios siekė laisvės, vylėsi, kad politinės padėties pakitimas automatiškai atneš tvarką, kils pragyvenimo lygis, sustiprės tik pogrindyje galėjęs reikštis krikščioniškumas. Šiuo atžvilgiu, anot M. Moran, kone svarbiausias Bažnyčios uždavinys – atgaivinti Europos krikščioniškąją sielą, sutvirtinti tapatybę. Žmones reikėtų mokyti žvelgti į ateitį, o iš praeities mokytis ir pritaikyti gerus dalykus. Šiandien, anot lektorės, žmonės gyvena taip, tarsi Dievo jų kasdienybėje nebūtų. Kartu ji akcentavo, kad už ateitį esame kiekvienas atsakingi, kad savo aplinkoje turime rūpintis ne vien ekonomine gerove, bet taip pat vienybe. Taip pat diskutuota, ar šiandieninis žmogus Europoje, o ir Lietuvoje jaučiasi saugus, kaip reikėtų suvokti savo, kaip europiečio, tapatybę, ir kaip ji veikia mus - Bažnyčios narius.

Diskusijose klierikai pasidalino asmeniniais išgyvenimais, prieita išvados, kad svarbu netapti uždariems, izoliuotis nuo aplinkos ir vykstančios kaitos tiek politiniuose reikaluose, tiek visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime. Analizuojant Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą akcentuota, kad mūsų šalies augimui daug padėjo užsienyje gyvenantys tautiečiai, taip pat kiti įvairių šalių žmonės prisidėję ne tik prie gerbūvio kūrimo, bet taipogi nešę viltį, skatinę veikti, imtis iniciatyvos ir t.t.

M. Moran pristatė a.a. popiežiaus Jono Pauliaus II dokumentą Ecclesia in Europa, akcentavo dabarties gyvenime Šv. Tėvo iškeltą skelbimo ir katechezės svarbą, kartu dar išsamiau paaiškino kerygmos, liturgijos ir diakonijos temas, pateikė pavyzdžių iš Bažnyčios Anglijoje sielovados. Seminarijos auklėtiniai mąstė, ką mes išgyvename būdami bendruomenės nariai, ko reikėtų, kad skelbimas taptų veiksmingas, kaip dar džiaugsmingiau švęsti ir tarnauti, drauge ieškota naujų evangelizavimo būdų.

Konferencijos vedėja akcentavo, kad tarnavimas neturėtų virsti grynai socialine veikla, užstojančia patį skelbimą, kuris visuomet turi išlikti svarbiausiu. Paminėta, kad evangelizacijos darbą reikia vykdyti atsižvelgiant į kultūros specifiką, stengiantis kūrybingai panaudoti jos matmenis, vesti žmones nuo tradicijos tikėjimo bei žinojimo į asmeninį tikėjimą ir įsitikinimą. Taip pat prelegentė seminaristams pristatė vieną tyrimą, kurio metu apklausti jauni žmonės kalbėjo apie tai, ko viliasi iš Bažnyčios. Dauguma jų Bažnyčioje norėtų matyti autentiškumą, didesnį bendruomeniškumą, atvirumą. Aptartos ir Bažnyčios bei žiniasklaidos bendradarbiavimo galimybės.

Būsimiesiems kunigams M. Moran linkėjo iš naujo atrasti Sekminių dvasią, nuolat globoti ir lydėti žmones tikėjimo kelyje, dažnai asmeniniu pavyzdžiu liudyti meilę ir tarnystę, taip pat neužmiršti ieškoti kūrybingų būdų, leidžiančių kuo arčiau prieiti prie žmonių, žiūrėti į Bažnyčią ateities perspektyvoje, neišleidžiant iš akių jos misijiškumo, bei naudotis pačiu Jėzaus gyvenimo ir apaštalavimo modeliu.

Justas Jasėnas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt