Vasario 16-osios iškilmės Romoje
 
 

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 2009 metais, vasario 15 dieną, Romoje gyvenantys lietuviai iškilmingai šventė Vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės šventę.

Šventė prasidėjo Italijos Campo Verano kapinėse prie lietuvių Popiežiškosios šv. Kazimiero Kolegijos koplyčios, kurioje tarp kitų iškilių asmenybių ilsisi ir Vasario 16-osios signataras prel. Kazimieras Šaulys.

Pirmiausiai Lietuvos Respublikos ambasadorius Vytautas Ališauskas bei Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje ypatingasis reikalų patikėtinis Justinas Bakūnas padėjo gėles prie Signataro kapo. Tada popiežiškosios lietuvių Kolegijos rektorius mons. Pertras Šiurys vadovavo maldai, perskaitydamas Evangelijos ištrauką bei primindamas šios šventės prasmę bei tuos, kurie paaukojo savo gyvybes už Lietuvą. Kolegijos vicerektorius kun. Aurdius Arštikaitis trumpas pamaldas užbaigė malda už Lietuvą ir visus pakvietė pagiedoti giesmę „Marija, Marija...“. Pamaldose taip pat dalyvavo Kolegijos studentai, ambasados darbuotojai ir svečiai.

Po kapinių aplankymo Lietuvių švečių namuose „Villa Lituania“ gausus kunigų koncelebrantų bei pasauliečių būrys šventė Eucharistiją, kurios metu buvo melstasi už Lietuvą bei dar kartą prisiminti tie, kurie mirė už Neprikausomybę, kitiems laisvės ir tikro gyvenimo siekdami. Eucharistijos šventimui vadovavo Kolegijos rektorius mons. P. Šiurys, koncelebravo Kolegijos dvasios tėvas prel. Dr. St. Žilys, vicerektorius kun. A. Arštikaitis, Kolegijoje gyvenantys lietuviai kunigai bei kunigai svečiai iš kitų Romoje veikiančių kolegijų. Mons. P. Šiurys homilijos metu kalbėjo apie išorinę ir vidinę laisvę. Homiletas pabrėžė, kad negana paminėti jog esame laisvi, bet labai svarbu šiandien darbuotis dėl Lietuvos, dėl jos laisvės, dėl jos gerovės. Ir pateikė vieną įsimintiną pavyzdį iš vieno romano apie valties irkluotoją, kuris buvo pagrindinė jungtis tarp sveikų ir raupsuotųjų (gyvenusių Kretos saloje). Apie irkluotoją, kuris gabendavo maistą, bei žinias „iš šio pasaulio į aną“, atskirtą raupsų ligos. Remdamasis VI eilinio sekmadienio Evangelija ir minėtu pavyzdžiu kalbėtojas susirinkusius kvietė būti savotiškais valties irkluotojais, tiltu, nešančiais meilė, viltimi ir tikėjimu grindžiamą žinią.

Po šv. Mišių svečių namų salėje Lietuvos Respublikos Himnu buvo pradėta trečioji šventės dalis. Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos vicerektorius kun. A. Arštikaitis pradėdamas šią dalį, kalbėjo, jog tauta yra tada, kai lietuvis yra prie lietuvio vedini vienybės ir gerumo bei noro dalintis. Trumpoje sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje ypatingasis reikalų patikėtinis J. Bakūnas pastebėjo, jog šiemetinę Vasario 16-ąja sustiprina ir Lietuvos vardo tūkstantmečio šventimas, ir kad tai tesustiprina mumyse viltį, jog bendromis jėgomis galima pasiekti daug; kad Lietuva ypatingai stipri valstybė per dvidešimt metų pasiekusi tai, ką kitos valstybes pasiekė per daug ilgesnį laiką. Tuomet sveikinimo kalbą sakė Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto V. Ališauskas. Jo ekscelencija sakė: „Švenčiant šią garbią šventę svetur, jos prasmė dar labiau sustiprėja. Mūsų valstybę galiu palyginti su namu, kurio statytojais esame kiekvienas iš mūsų. Kokį namą statome, tokiame ir gyvename. Kai turime daugiau pajėgų, jis yra tvirtesnis, kai pajėgos nusilpsta, jis silpnesnis. Kartais šį namą turime remontuoti. O kartais gal jis atrodo su plyšiais, nesandariais langais. Tačiau visada labai svarbu suvokti, kad koks ir bebūtų šis namas, jis yra mūsų namas. O turėti savo namą šiandien, tai jau yra šis tas“.

Ir pagrindinis trečiosios šventės dalies momentas buvo „Misija Sibiras 2008“ pristatymas. Ją susirinkusiems labai aiškiai ir įdomiai pristatė Italijos lietuvių bendruomenės narė Daiva Gailiūtė bei iš Lietuvos atvykęs šios misijos koordinatorius bei Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų bendradarbiavimo vadovas Arnas Marcinkus. Abu prelegentai dalyvavo šioje misijoje, todėl ir jų pasidalijimas mintimis buvo ypatingai gyvas, jaurtus ir tikrai skatinantis pilietiškumą bei pagarbą savo Tautai, jos istorijai. Šios misijos esmė – jaunimo ekspedicija tvarkė lietuvių tremtinkių kapus, ieškojo lietuviškų pėdsakų.
Ekspedicijos dalyviai parodė daug nuotraukų, prieš tai svečių namų foje surengę jų parodą, bei jau per Lietuvos Televiziją rodytą filmą, kuriame ir atskleidžiami šios misijos esminiai momentai.
Šventė baigėsi bendra vakariene ir gražia lietuviška bendryste.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt