Trečioji Europos sinodinio kelio aptarimo diena (vAJ)
 
 

2023 m. vasario 8 d.

Trečiąją Europos sinodinio kelio aptarimo dieną ryto maldas vedė Europos bažnyčių tarybos atstovai. Taryba vienija 145 įvairių denominacijų krikčioniškų bažnyčių atstovus iš 42 Europos kraštų.

Susitikimo dalyviai mažose grupelėse dvasinės įžvalgos metodo pagalba bandė išskirti tas temas, kurios galėtų būti toliau aptarinėjamos ir svarstomos tolimesnėse sesijose. Pageidaujama, kad sinodalumo procesas Katalikų Bažnyčioje būtų išsamiai aptartas. Ortodoksai plačiai praktikuoja sinodalumą, tačiau jie neturi popiežiaus primato patirties; kai kurios protestantų bažnyčios taip pat praktikuoja sinodalumą (konsistorija), tačiau tai taip pat yra skirtingas dalykas. Katalikiškai suprastam sinodalumui būdingas vietinių bažnyčių kolegialumas ir popiežiaus primato pripažinimas. Būtent tokio sinodalumo išsamaus aptarimo ir pasigendama Bažnyčioje.

Daugelyje grupelių buvo kalbama apie įvairios rūšies piktnaudžiavimą. Kai kuriuose kraštuose seksualinio išnaudojimo atvejai ypač skaudžiai atsiliepė Bažnyčios autoritetui. Būtina aiškiai įvardinti, kad bet kokios rūšies piktnaudžiavimas ar išnaudojimas yra nuodėmė ir turime pradėti kalbėti apie nuodėmę, kaip Bažnyčios šventumą naikinančią realybę. Pažvelgę į Evangeliją matome, kad Jėzus priėmė svetimavimu kaltinamą moterį, ją apsaugojo nuo bausmės ir tarė jai: „Eik ir daugiau nebenusidėk!“. O miniai Jėzus parodė, kad ir jie yra nusidėjėliai, todėl nei vienas iš jų nedrįso mesti akmens į moterį. Tokiu būdu aišku, kad mums visiems reikia Gelbėtojo Jėzaus, kuris atskleistų mūsų nuodėmę ir suteiktų mums atleidimą ir šventumą. Eidami šiuo keliu mes gebėsime išsilaisvinti iš įvairių piktnaudžiavimo bei išnaudojimo pinklių ir tapsime sinodiškai keliaujančia Dievo tauta. Žemyninio etapo dokumentas (ŽED) tik kartą pamini nuodėmę, o apie Gelbėtoją iš viso neužsimena. Tad turime visai kitur sudėti akcentus ir atnaujinti savo ryšį su Viešpačiu Jėzumi.

Kai kuriose grupelėse buvo keliamas didesnio moterų dalyvavimo Bažnyčioje klausimas, įskaitant ir galimybę priimti kokius nors šventimus. Dėl šventimų klausimo nėra sutarimo, bet buvo iškeltas šv. Jono Pauliaus II pastebėjimas apie moters genijų. „Vietoj to, kad kalbėtume apie moters genijų, norime moteris įstumti į klerikalizmo terpę, nors skelbiamės kovojantys su klerikalizmu“ – kalbėjo vyskupas iš Ukrainos. Daugelyje sričių moterys Bažnyčioje yra labai aktyvios ir tai yra palaiminimas Bažnyčiai, todėl svarbu ieškoti būdų, kaip moterys tampriau galėtų dalyvauti seminaristų ugdyme bei sprendimų Bažnyčioje priėmime. Sinodo dalyviai nesiekia klerikalizuoti moterų, bet nori padėti atrasti daugiau veikimo erdvės Bažnyčioje.

Nemažų debatų susilaukė įtraukimo (inclusion) termino naudojimas. Bažnyčia nori pasiekti visus žmones ir visus kviečia prisijungti, tačiau jei tik kvies, o nieko nereikalaus, tuomet druska praras sūrumą. Kristus reikalavo palikti nuodėmingą kelią, atsiversti ir tikėti Evangelija. Bažnyčia negali to nutylėti ir savo žinios vynioti į vatą, kad tik ji ko nors neįžeistų ar neįskaudintų. Tiesa, kad ir nemaloni, bet turi būti su meile ir užuojauta paskelbta.

Popietinėje sesijoje buvo išklausyti nuotolinių diskusijų grupelių koordinatoriai, perteikę dalyvių įžvalgas. Tarp pasiūlymų buvo išsakyta mintis vystyti iš Krikšto kylančios bendrosios kunigystės temą, nes pasauliečiai per mažai apie tai žino. Taip pat buvo raginama didesnį dėmesį skirti interneto sielovadai. Sinodalumą buvo bandoma apibrėžti visų pirma kaip keliavimą kartu su Viešpačiu, o tik po to kaip keliavimą drauge tikėjimo kelionėje.

Sesijos pabaigoje organizacinio komiteto ir teologų komisijos atstovai pristatė metodiką, pagal kurią ruošiamas darbinis dokumentas, apibendrinantis pagrindines išsakytas mintis ir išryškinantis tolesnių diskusijų kryptis.

Vakare plenarinio posėdžio dalyviai šventė Eucharistiją Prahos šv. Vito katedroje. Pamaldoms vadovavo generalinis sinodo sekretorius kard. Mario Grech. Homilijoje kardinolas išreiškė viltį, kad šis sinodas sukurs naujus santykius Bažnyčioje tarp tų, kurie jau Bažnyčioje ir taip tų, kurie dar ne Bažnyčioje.

Vysk. Algirdo Jurevičiaus informacija

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt