Marijampolėje – vėl Marijonų gimnazija
 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu, Marijampolės marijonų vidurinėje mokykloje akredituota vykdoma vidurinio ugdymo programa.

Ilgas ir nelengvas kelias į savąsias ,,ištakas“...

Lietuvoje dar daug kas atsimena prieš karą Marijampolėje veikusią Marijonų gimnaziją, kuri 1940 m. okupantų buvo uždaryta. Sunku glaustai apibūdinti gimnazijos istoriją, nes jos raidos kelias netrumpas. XVIII a. marijonai, autoritetingiausia vienuolija Sūduvoje, vos įsikūrę Marijampolėje, 1921 m., leidžiant Švietimo ministerijai, įsteigė privačią aukštesniąją mokyklą. 1923 m. vienuolyno teritorijoje buvo pastatytas trijų aukštų juvenatas – gimnazija su bendrabučiu. Tais pačiais metais Marijampolės marijonų gimnazija prilyginta valstybinėms mokykloms. Norinčiųjų mokytis šioje mokslo šventovėje buvo gana daug. Į gimnaziją buvo priimami tik berniukai nuo dvylikos metų iš visos Lietuvos. Išleista dvylika abiturientų laidų – paskutinioji 1940 m. birželio mėnesį. Svarbiausias gimnazijos uždavinys – paruošti jaunuolius aukštajam mokslui ir išsiugdyti kandidatų savajai kongregacijai. Ši klasikinė gimnazija formavo tvirtus mokslo žinių pagrindus. Dėstė kompetentingi pedagogai – trečdalis mokytojų buvo kunigai marijonai, kiti – katalikai pasauliečiai. 1940 m. okupantai gimnaziją uždarė. 1941 – aisiais Laikinoji Lietuvos vyriausybė buvo davusi leidimą atgaivinti gimnazijos veiklą, tačiau okupacinė vokiečių valdžia netrukus leidimą panaikino. Daug Marijampolės marijonų gimnazijos auklėtinių tapo garsiais mokytojais, kunigais, gydytojais, inžinieriais, teisininkais ir kitų sričių darbuotojais. Keliolika buvusių gimnazistų dalyvavo ginkluotame pasipriešinime okupacijai, nemažas skaičius buvo represuota.

Tai skaudi praeitis, tačiau tai, kas ypač brangu ir vertinga – negali būti pamiršta.

Lietuvos kunigų marijonų provincija 1997 m. atkuria Marijampolės marijonų mokyklą. Deja, gimnazija vadintis jau niekas nebeleido. Prasidėjo kelias jos link... O gal grįžimas...

Marijampolės marijonų gimnazijos pastatas buvo labai nugyventas, teko jį kapitališkai remontuoti. Visos lėšos pastato renovavimui gautos tik užsienio rėmėjų, fondų, organizacijų dėka – valstybinių lėšų pastato remontui visai nebuvo skirta.
2007 m. vasarą išleidome 3 – iąją atkurtosios Marijonų vidurinės mokyklos abiturientų laidą ir gavome teisę akredituotis, t. y. dalyvauti patikrinime gimnazijos statusui įgyti. 2007 m. spalio 24 d. buvo baigtas vykdyti Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės patikrinimas, kurio rezultatai nudžiugino visus mokytojus, mokinius ir jų tėvus.

Šiandien esame vienintelė katalikiškoji Marijampolės gimnazija, kurioje gali mokytis vaikai nuo 5 – osios iki 12 – osios klasės, nes Lietuvos marijonų provincija, steigėjas, išleido dekretą pertvarkyti Marijampolės marijonų vidurinę mokyklą į Marijampolės marijonų gimnaziją, vykdančią akredituotą vidurinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas.

Gimnazijai vadovauja direktorius kun. dr. Vytautas Brilius MIC. Čia gali mokytis 416 vaikų ir jaunuolių. Dėsto kvalifikuoti dalykų specialistai: iš 34 mokytojų – 1 ekspertė, 15 metodininkų, 15 vyr. mokytojų, 3 – mokytojai. Daugelis mokinių tampa konkursų, olimpiadų nugalėtojais ne tik Marijampolės apskrityje, bet ir respublikoje. Anot mokinių tėvelių, tai gražiausia, jaukiausia ir saugiausia mokymo įstaiga mieste. Aktyviai dalyvaujame rekolekcijose, įvairiose katalikiškose šventėse, kasmet organizuojame tarptautines konferencijas, seminarus katalikiškojo auklėjimo temomis.

Didžiuojamės vėl galėdami vadintis MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJA, tačiau keliame sau ne mažesnį tikslą – siekti dar geresnės ugdymo kokybės, gerais darbais liudyti visuomenei žmogiškąsias bei krikščioniškąsias vertybes. Juk privalome tęsti senosios gimnazijos tradicijas.

Roma Raškevičienė,
Marijampolės marijonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt