Vašingtone atidaryta Šiluvos koplyčios paroda
 
 

2016 m. birželio 30-tą dieną Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinėje Šventovėje Bazilikoje Vašingtone atidaryta lietuviška paroda, ruošiantis Šiluvos koplyčios 50-ies metų sukakties paminėjimui spalio mėnesį. Priėmimą organizavo Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas drauge su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone.

Iškilmėjė dalyvavo Juntinėse Valstijose besilankantys garbės svečiai iš Lietuvos – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Kultūros ministras Šarūnas Birutis. Taip pat dalyvavo Jungtinės Karalystės generalinis konsulas David Hunt, Europos sąjungos bei Slovakijos ambasadų atstovai, daugelis Vatikano atstovybės narių, buvęs Amerikos kongresmenas Bill Sarpalius ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas.

Vašingtono arkidiecezijos vyskupui ir generaliniam vikarui Barry Knestout sukalbėjus maldą, Šiluvos koplyčios jubiliejaus komiteto pirmininkas Viktoras Nakas padėkojo bazilikos rektoriui prelatui Walter Rossi ir jo štabui už jų paslaugas. Prelato Rossi vardu priėmimo dalyvius pasveikino bazilikos pilgrimysčių direktorius mons. Vito Buonnano.

Garbės svečius iš Lietuvos tarti žodį kvietė Lietuvos Respublikos ambasadorius Vašingtone Rolandas Kriščiūnas. Seimo pirmininkė Graužinienė atkreipė dėmesį į koplyčios simbolinę reikšmę, Lietuvai pergyvenant sunkius sovietinės valdžios metus, o vėliau viltingą nepriklausomybės atstatymo laikotarpį. Ji palinkėjo jubiliejaus komitetui pasiekti visus savo tikslus ir pasidalino asmenine patirtimi, kai jos maldos į Šiluvos Mergelę Mariją buvo išklausytos. Užsienio reikalų ministras Linkevičius ir Kultūros ministras Birutis pabrėžė koplyčios politinę bei kultūrinę reikšmę, jungiant Lietuvos ir išeivijos gyventojus.

Apie Šiluvos koplyčios menines ypatybes jausmingai kalbėjo bazilikos archyvarė ir kuratorė dr. Geraldine Rohling. Ji nurodė ryšį tarp Nacionalinės bazilikos su atskirų tautų koplyčiomis ir šv. Pauliaus palyginimu, kad visuotina bažnyčia yra vieningas Kristaus kūnas, turintis daug narių. Apie koplyčios įsteigimo istoriją ir menininkus, suprojektavusius koplyčios interjerą, kalbėjo jubiliejaus ruošos komiteto narė dr. Jūratė Maciūnas Landwehr, kuri kartu su dr. Rohling ir mons. Rolandu Makricku, dirbančiu Vatikano Apaštalinėje Nunciatūroje Vašingtone, organizavo parodą.

Programai baigiantis, visus pradžiugino Vašingtono apylinkės lituanistinių mokyklų vaikučiai, kurių daugelis šį pavasarį priėmę pirmąją Komuniją. Jie sugiedojo giesmę „Palaimink, o Marija“, vadovaujant muzikos mokytojai Viktorijai Zaborienei.

Jubiliejaus komiteto pirmininkas Nakas po oficialios dalies pakvietė visus pasivaišinti ir apžiūrėti parodos religinius ir tautinius eksponatus, kuriuos paskolino Lietuvos ambasada, Baltimorės lietuvių muziejus ir vietiniai lietuviai. Parodoje išstatyti rūpintojėliai ir koplytstulpiai, geležiniziai kryžiai, tautiniai rūbai, informacija apie Šiluvos Marijos šventovę Lietuvoje ir koplyčios įsteigimą Vašingtone.

Parodos atidarymas susilaukė daugiau kaip 100 svečių. Jį filmavo ir LRT (Lietuvos Radijas ir Televizija), laidos "Tapatybė LT" žurnalistai.

Paroda tęsis iki lapkričio 27-os dienos, o iškilmingos jubiliejinės padėkos Mišios vyks sekmadienį, spalio 9-tą dieną. Bazilikos apskaičiavimu, šventovę kasmet aplanko maždaug milijonas žmonių.

Kristina Nakienė
Užsienio lietuvių katalikų Sielovada

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt