Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną
 
 Kovo 19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną. Kartu su Seminarijos vadovybe ir klierikais paminėti šią dieną atvyko dėstytojai bei keletas vienuolių.

Renginys prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis; kartu meldėsi ir vyskupas Juozas Tunaitis.

Homilijoje ganytojas gretino pašaukimą gyventi šeimoje su pašaukimu į kunigystę ar vienuolinį gyvenimą. Kiekvienam pašaukimui būtina kruopščiai rengtis, negaištant laiko ir jėgų savigyrai. Svarbu, kaip rodo šv. Juozapo pavyzdys, priimti pašaukimą be išlygų, tarti „taip“ Viešpačiui, kuris kviečia: „Sek paskui mane.“ Jo Eminencija atkreipė dėmesį į meilę Eucharistijai – slėpiniui, kuriuo privalome visiškai tikėti, o mūsų tikėjimas turi virsti meilės išraiška. Šią meilę išreiškiame pastoracijoje jaunimui, sužadėtiniams, bažnytinei bendruomenei. Kunigas tikintiesiems turėtų būti gailestingojo Tėvo pavyzdys. Šv. Juozapą visi laikė šv. Šeimos tėvu, o ne globėju. Jis, kaip ir Abraomas, patikėjo Dievu ir mylėdamas globojo Jėzų bei Mariją. Homilijos pabaigoje visi susirinkusieji buvo pakviesti melstis, kad išpildytų Dievo valią, būtų ištikimi Meilei, į kurią reikia atsakyti savąja meile, ir melstųsi už žmones, kurie bus pavesti jų globai.

Per šv. Mišias giedojo Seminarijos choras, kuriam vadovauja dėstytojas Vidas Pinkevičius.

Po šv. Mišių vykusių iškilmingų pietų pradžioje pirmojo kurso seniūnas Mozė Mitkevičius pasveikino visus Juozapus „Kantičkų“ žodžiais: „Laimingas žmogus, kurs už patroną Juozapą šventą tur apiekūną.“

Po pietų atidaryta klieriko M. Mitkevičiaus surengta paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“. Apžiūrėję didelę įvairiausių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios religinio turinio paveikslėlių kolekciją, šventės dalyviai rinkosi Seminarijos aktų salėje. Penktojo kurso auklėtiniai parodė nuotaikingą vaidinimą apie kaimo parapijos gyvenimą bei parapijiečius, šv. Juozapui padedant, grįžtančius prie Dievo.

Šventė baigėsi Seminarijos koplyčioje iškilminga vakarine malda, kuriai vadovavo rektorius kun. Robertas Šalaševičius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt