Miesto erdvėje – diskusija apie pašaukimą: griaunant mitus
Ministrantai rengiasi pasaulinei piligrimystei: ministrantų piligrimystę iš Lietuvos koordinuoja vyskupijų jaunimo centrai
Gloriosa Trinita bendruomenės Atvelykio rekolekcijos
Naujasis Misijų mokyklos sezonas pradėtas liudijimų dovana ir kvietimu: eikite į visą pasaulį
Ses. Nijolės Sadūnaitės ryšys su Telšiais
Gyvojo rožinio draugijos rekolekcijos Pivašiūnuose
Biržiečiai Kaune paminėjo kardinolo V. Sladkevičiaus kunigystės ir tremties sukaktis
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievo artumo pripildytos širdys
Pašaukimų sielovados bendradarbiai iš Bratislavos redemptoristų sėmėsi gerosios patirties
Verbų sekmadienis Palendrių šv. Benedikto vienuolyne
Kovo 19 d. Europos Parlamente Briuselyje atidaroma paroda, pasakojanti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ istoriją
Brolis Reno-Marija CSJ: kasdien padovanoti sau bent 10 minučių maldos
Ypatinga Kovo 11-osios šventė Ispanijoje
Ryškėnai tapo Mažąja kultūros sostine
Kauno arkivyskupijos muziejaus „LKB Kronikos“ ekspozicijoje – moksleivių pamoka „Kelias į Kovo 11-ąją“
Žemaičių delegacija dalyvavo šv. Kazimiero kolegijos jubiliejuje
Šv. Kazimiero šventė jo vardo gimnazijoje Kaune su Pašaukimų sielovados komanda
Jaunieji valančiukai davė pasižadėjimą
Pašventintas naujai įrengtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas Kaune
Kauno jėzuitų gimnazijos atsikūrimo šimtmetis – proga stabtelti ir dėkoti
Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pareigas perims Mindaugas Grigaitis
Tarptautinės religinio turizmo dirbtuvės Fatimoje su Lietuvos atstovėmis: turizmas – taikos ekonomika
Misijų mokyklos praktiniame seminare – apie mūsų kūnus kaip dovaną
Gavėnios rekolekcijos Norvegijos lietuvių katalikų misijoje Bergene
Vyskupo Liongino žodis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Hiutenfelde
Lietuvių ir lenkų vyskupų posėdis Lenkijoje
Vasario 16-osios minėjimas Taline
Konferencija Kaune apie klinikinę pastoraciją ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą
VšĮ Šiluvos piligrimų centras apdovanotas Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklu
Vilniaus kunigų seminarijoje veikia paroda „Kryžiaus kelio stotys“
Vaikinų savaitgalis su dėkingumu už lydėjimą Tiberiados broliams
Lietuvos padangėje kiek neįprastu būdu pasirodė nauja knyga – „Kur vaikai – ten ir Dievas“
Kuršėnų dvare – šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorių paroda
Moksleiviai tikėjimu ir pažinimu varžėsi viktorinoje „Saliamono dirbtuvės“
Atnaujinamas Misionierių ansamblis Vilniuje
Kauno arkivyskupijos muziejuje – Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto diena
Neįtikėtinai drąsūs pokalbiai su vienuoliais: kitu žvilgsniu į pašvęstąjį gyvenimą
Pašaukimų ugdymo bendradarbiai Karalienės Mortos mokykloje: padrąsinimas atpažinti Dievo meilę
Palaimintas naujas LSMU mokslo padalinys – Laukinių gyvūnų globos centras
Telšiečių dalyvavimas susitikime su Ukrainos prezidentu
Marijos tarnaičių kongregacijos jubiliejus
Caritas Europa Inovacijų festivalyje – dėmesys pagalbos nuteistųjų artimiesiems projektui Lietuvoje
Iškilaus kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos OFS (1771-1849) paminėjimas Kartenoje
Skautų kapeliono jubiliejus
Kun. Gintaras Vitkus SJ laikinai atsitraukia nuo jėzuitų bendruomenės apsvarstyti savo tolesnį kelią
Nuotoliniame seminare aptarta tikybos mokymo programos įgyvendinimo praktika
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės metai
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: sveikinant užgimusį Išganytoją
A†A Prelatas JONAS STAŠKEVIČIUS (1936–1962–2023)
Istorinė studija apie Žemaičių vyskupystę
Advento šv. Mišios su Prancūzijos lietuvių bendruomene
Seminarijos statinių komplekse bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybe bus įrengtas liftas neįgaliesiems
Artėja Advento pabaiga. Šv. Kalėdos jau visai čia pat
Malda ir padėka medikams – meilės dovanotojams, Kalėdų nešėjams
Įvilktuvių šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jaunimo žiemos kelias į Šiluvą: Bažnyčioje einama ne po vieną
Ses. Asta Venskauskaitė MVS: atleidimas įvyksta meilėje
Misijų bendruomenės Advento rekolekcijos: laukimas vyksta visą gyvenimą
Komiksų knygos „Skaitmeninis apaštalas. Karolis Akutis ir Eucharistija” pristatymas Alytuje
Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas
Susitikimas akademinėje bendruomenėje apie teismą ir teisingumą, apie santykį ir atleidimą
Lietuvių susitikimas Kopenhagoje
Marijampolės maltiečiams – 30
Caritas pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms
Šv. Mišios Kauno kunigų seminarijoje kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikais
Netikėtumas Asyžiuje: piligrimai iš Alytaus sutiko palaimintojo Karolio Akučio mamą
Šiaulių vyskupijos piligrimai Romoje
Muziejuje startavo Šventojo Rašto studijų programa su kunigu A. Akelaičiu
Ukmergės rajono savivaldybės ir Carito bendradarbiavimo galimybės padedant socialiai pažeidžiamiems žmonėms
Kunigas Nerijus Pipiras apgynė daktaro disertaciją apie Dievo tarno Mečislovo Reinio švietimo ir ugdymo idėjas
Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų
Savaitgalis Baltriškėse: Dievo meilės sėkla jaunųjų piligrimų širdyse
VDU bendruomenėje pradėti susitikimai Šventosios Dvasios dovanoms pažinti ir priimti
Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)
Judėjimo „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ trisdešimtmetis Lietuvoje
Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Ignė Marijošiūtė susitiko su Hartfordo (Konektikuto valstija, JAV) arkivyskupu Leonard P. Blair
Pamaldos ir susitikimai – Hartfordo Švč. Trejybės parapija
Pamaldos ir susitikimai – Kolorado Lietuvių Bendruomenė
Šių metų redemptoristų misijų sezonas parapijose baigėsi Kaune
Romoje paminėtas šv. Juozapatas
Šiluvoje bus palaidojami Kauno ligoninėse mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai
Pristatyta nauja knyga – „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas“
Dovanojantis laikas ir mokinytės tema Misijų mokyklos savaitgalyje
Mirė ilgametis Kaišiadorių vyskupijos bičiulis ir rėmėjas kunigas dr. Gerhard NACHTWEI (Magdeburgo vyskupija)
Denveryje vyko JAV lietuvių bendruomenės XXIII tarybos trečioji sesija
Brolio Jean-Marie iš Taizé bendruomenės (Prancūzija) viešnagė Alytuje ir Marijampolėje
Kelių miestų jaunuoliai pradėjo Samuelio kursą Kaune ieškantiems pašaukimo ir artimesnio ryšio su Dievu
Mokslo metų pradžia lietuvių kolegijoje Romoje
Diakono Arūno Kučiko homilija Kauno arkivyskupijos Carito bendruomenės šv. Mišiose
Europoje dirbančių lietuvių kunigų susitikimas Londone
Kauno universitetų studentai ALFA kurse: startuoja 10 savaičių kelionė
CARITAS dalijasi: kaip pažinti žmogų jo benamystėje ir kas teikia vilties
Kuriasi tradicija – impulsai Kauno arkivyskupijos katechetams
Rekolekcijose Kaune apie dvasinę tėvystę – vyrų širdžių padrąsinimas
Rietavo bažnyčios jubiliejus
Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejuje vyko renginys „Pirmojo Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Skvirecko (1873–1959) dvasios šviesa“
Jubiliejinėje RENOVABIS konferencijoje dalyvavo ir du Lietuvos atstovai
Telšių kunigų seminarija pradėjo mokslo metus
Susitikimas Kauno arkivyskupijos muziejuje: Šv. Jono Pauliaus II Lietuvai atvežta programa
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt