Seminaras tikybos mokytojams „Genetika ir gyvybės vertė“
Solidarumo akcijoje už persekiojamus krikščionis – malda ir raudona šviesa užlieta Kristaus Prisikėlimo bazilika
Šlovinimo vakare Jaunimo centre – 100 jaunuolių
Susitikimas Joniškyje
Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis arkikatedroje: „Esame kviečiami rinktis Jėzaus kelią“
Kauno I dekanato kunigų Susikaupimo diena
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Diakonų ir kunigų skyrimai (2018 m. kovas) Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkikatedroje įšventinti du diakonai
Jaunimo kūrybos vakaras
Gavėnios rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiluvoje ir Kaune vyko seminarai parapijų pastoracinių tarybų nariams
Kovo 11-ąją – malda už Lietuvą Kauno arkikatedroje
Seminaras „Tėvai ir vaikai“: priimti, mylėti ir laukti vaisių
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie komunikaciją ir Šv. Mortos grupę
Kaip atpažinti naujuosius religinius judėjimus?
Jaunimo sielovados bendradarbių susitikimuose – pasirengimas jaunimo sielovados forumui
Antrajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – Šventosios Dvasios tema
Kauno arkivyskupijos metinė Caritas konferencija
Vasario mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras apie bažnyčių puošybą gavėnios ir Velykų laiku
Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams
KAJC veikla baigiantis vasariui
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Susitikime „Apie dvasingumą šeimoje“ – kardinolas Audrys Juozas BAČKIS
Sužadėtinių rengėjų mokymuose – krikščioniška lytiškumo samprata
Seminaras parapijų referentėms apie dokumentacijos tvarkymą bei parapijas medijose
Lietuvos valstybės šimtmečio šventimas Telšiuose
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie šių dienų sielovadą ir jos iššūkius parapijų kunigams
Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas – homilija „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme!“
40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija Lietuvos šimtmečiui
Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ Kaune
Pelenų diena arkikatedroje – su Dievo meilės liudijimo vakaru
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO pamokslas Pelenų dieną (video)
Pasaulinė ligonių diena Šiaulių vyskupijoje
Kaune atsisveikinta su a. a. vysk. Juozu PREIKŠU
„Marijos radijo“ padėkos Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste
Pirmajame Evangelizacijos mokyklos savaitgalyje – atsivertimo ir motyvacijos temos
Padėka pašvęstiesiems Kristaus Paaukojimo šventėje
Kristaus Paaukojimo šventė Kauno arkikatedroje
VA Carito Laikinuosiuose namuose veiklą pradeda Priklausomybių konsultacinis punktas
Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ Šeimos centre
Pamaldomis Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigėsi Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Caritas susikaupimo dienos
Sužadėtinių grupių vadovų mokymai
Telšių vyskupijos kunigų susirinkime svarstyta apie bažnytinių bendruomenių svarbą
Ekumeninės pamaldos Kaune
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Besidomintiems misijomis parapijose – susitikimas su misionieriais tėvais redemptoristais iš Slovakijos
Naujas susitikimų ciklas „Žvelkime į Evangelijas plačiau“ sužadėtinių grupių vadovams
Prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – artėjančio Lietuvos šimtmečio paminėjimo aktualijos bei šių metų sielovados planai
Palaiminimų sekmadienis Telšiuose
Dievo Tarno kun. Pranciškaus Budrio minėjimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptarti pastoraciniai klausimai
Moksleiviai dalyvavo kūrybinio dailyraščio konkurse „Geroji žinia“
Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai
Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta šeimų sielovada
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 74-ųjų kankinystės metinių minėjimas
Trys karaliai aplankė Šiaulių vyskupą
Kauno arkikatedroje Įšventinti du nauji kunigai
Naujuosius metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Biblijos pažinimo seminaru
Jaunieji Kauno piligrimai dalyvavo Emanuelio bendruomenės susitikime Budapešte
Institucijų darbuotojai bendra malda pradėjo Naujus metus
2017-ieji Kauno arkivyskupijoje
Restauruoti vertingi Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių paveikslai
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kvietė jaunuolius drauge sutikti naujuosius metus
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimas Šeduvoje
Diakono šventimai Šiaulių katedroje
Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje – su nauja Dievo meilės žinia
Šv. Kūčių vakarienė kartu su Kauno miesto stokojančiais
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų Kūčių agapė
Arkivysk. L. Virbalo homilija švenčiant Eucharistiją su sielovados bendradarbiais
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija
Betliejaus taikos ugnis pasiekė Šiaulius
Kunigų konferencijoje – apie Kalėdas kaip Dievo prakalbinimą ir žmogaus atsivėrimą
Vaikinų savaitgalis „Kitoks laikas“ Pranciškonų vienuolyne Klaipėdoje
Adventiniame šeimų susitikime – „Apie ištikimybę ir ne tik...“
Kalėdinis VA Carito „Dienoraštis“
Padėkos vakaras jauniesiems savanoriams
Šviesos miestelį aplankė arkivyskupas L.Virbalas
Kauno I dekanato Carito adventinė popietė
Seminaras sužadėtinių grupių vadovams
Laukiant šv. Kalėdų – Kauno ARKOS bei Tikėjimo ir Šviesos bendruomenių šventė BičiulAUKIME
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos – Šiaulių vyskupijos globėjos – iškilmė
Telšių vyskupo Kęstučio KĖVALO adventinis sveikinimas
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos
Jaunimo atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose
Vidinio išgydymo popietė „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37)
Advento rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Švenčiant Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą arkikatedroje – Dievo Motinos komandų palaiminimas
Kunigų susirinkime kalbėta apie Gender ideologiją
Aukštųjų mokyklų bendruomenių susitikimas Kauno kurijoje apie krikščionio misiją akademinėje erdvėje
Tėvystės įgūdžių ugdymo seminaras Šeimos centre
Kviečiame užsukti į Benamio prakartėlę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt