Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės viešnagė Telšių vyskupijoje (+FOTO)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos baigė piligrimystę Kauno arkivyskupijoje
Pirmosios šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Kauno arkivyskupijoje dienos (FOTO)
Šv. Teresės relikvijos iš arkikatedros bazilikos iškilmingai palydėtos į Prisikėlimo bažnyčią
Arkivyskupijos diena minint globėją šv. Joną Krikštytoją
Jaunųjų ministrantų šventė Kaune
Iškilmės Baltriškėse
Šv. Teresėlės relikvijos pasitiktos Kaune
Šv.Teresėlės relikvijos pradėjo kelionę Kauno arkivyskupijoje
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Jubiliejinis Šiaulių vyskupijos renginys Joniškyje
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų kelionė Vilkaviškio vyskupijoje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Vilkaviškio vyskupijoje (FOTO)
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis paraginimas vyskupijos tikintiesiems dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Devintinės Šiauliuose
Kauno II dekanato ir Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimystė Šiluvoje
Įkurtas Prienų dekanatas
Vilkaviškio vyskupijos IV Eucharistinio kongreso metinės ir vyskupijos Sielovadininkų suvažiavimas Vilkaviškyje
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Šiaulių vyskupijoje (FOTO)
Dar iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO2)
Devintinių procesija Kaune
Palangos bažnyčiai 100 metų (iš Vatikano radijo)
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Šeimų šventė Pažaislyje
Šventimai ir paskyrimai Telšių vyskupijoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Panevėžio vyskupijoje
Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ Kretingoje
Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Vilniaus arkivyskupijoje
Šiauliai pasitiko šv. Teresėlę rožių lietumi
Ekumeninė Sekminių šventė Šiauliuose
Tarptautinis jaunimo festivalis Pažaislyje
Lazdijų dekanato Jaunimo dienos Meteliuose
Kaišiadorių dekanato jaunimo dienos „Dvasia, nuženk ir visa pakeisk!“
Iš šv. Teresėlės relikvijų piligrimystės Panevėžio vyskupijoje (FOTO)
Iš šv. Teresėlės relikvijų pilgrimystės Vilniuje (foto)
Renginiai Kaune laukiant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų
Šiaulių vyskupijos jubiliejinis renginys Kelmėje
Jaunimo Eucharistijos šventė Kaune
Bažnytinės vaikų muzikos festivalis „Mes Dievo vaikai“ Kairiuose
Moksleivių konkursas „Kelkis eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Lk 17,19) Šiauliuose
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno I dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Panevėžio vyskupijoje įsteigta Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Panevėžio vyskupijos Suosto parapijos bažnyčios konsekravimas
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauniečiai paminėjo Gyvybės dieną
Seminaras jaunimui „Jūsų kūnas yra šventovė“ Kaišiadoryse
Vakaras Kaune apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumą
Velykinė šventė vaikams „Kristus prisikėlė – džiaukimės, aleliuja!“ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje
„Gerosios Naujienos diena“ jaunimui Lazdijuose
Kun. R.Šalčiūnas šventė kunigystės 50-čio jubiliejinę sukaktį
Atsinaujinimo diena Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl Nedzingės bažnyčios vargonų išgriovimo
Maldos pusryčiai Kauno kurijoje
Pašventinta Rasų kalėjimo koplyčia Vilniuje
Didysis Velykų tridienis Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Paskutinės vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Panevėžio vyskupijos jaunimo rekolekcijos Utenoje
Mokslinė konferencija „Žemaičių krikšto 600 m. jubiliejui artėjant“ Telšiuose
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susikaupimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Rekolekcijos Šiluvoje Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Kunigystės šventimai Šiaulių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu IVANAUSKU Kaune
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS viešnagė Kylio (Vokietija) mieste
Kaišiadorių vyskupijos 2006 m. statistiniai duomenys
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
KEC seminarai apie vidinį išgydymą Kaune
Gavėnios seminaras jaunimo aktyviesiems Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos kurijos pareiškimas dėl kun. K. Dvarecko elgesio
Kunigas Kęstutis Dvareckas atleistas iš pareigų
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS spaudos konferencija apie Kauno arkivyskupiją 2006 metais
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Palaidotas kunigas Juozapas LUNIUS
Pelenų dienos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ 2007 m. Gavėnios ganytojiškas laiškas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Paminėta Pasaulinė ligonių diena Vilniuje
Kauno arkivyskupijos „Caritas" ataskaitinė konferencija
Kaišiadorių vyskupas Juozapas MATULAITIS lankė ligonius
Maldos pusryčiai Vilniaus arkivyskupijos kurijoje
Pasaulinei Ligonių dienai skirtos pamaldos Kaune ir Šiluvoje
„Šv. Valentino diena – kitaip“ Kaune
Apie pašaukimų dieną Šiauliuose
Jaunimo susitikimas su vysk. Jonu Ivanausku Vytauto Didžiojo bažnyčioje Kaune
Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešimas
Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen aplankė Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Kunigų šventimai ir Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas Kauno arkikatedroje
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kaune
Palaidotas kunigas jubil. Mykolas BALNYS
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kaišiadorių vyskupijos šeimų susitikimas Kaišiadoryse
Diakonų šventimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt