Kaišiadorių vyskupas lankė ligonius
Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena
Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo šventė Kaune
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS Ganytojiškasis laiškas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejinių metų skelbimo proga
Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Vilkaviškyje
Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
Padėkos ilgametėms caritietėms savanorėms šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro Širvintų (dekanato) skyrius veiklos 10-tmečio sukaktis
Religinės poezijos skaitovų ir piešinių konkursai – Vilkaviškio katedros dešimtmečiui
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių diakonato šventimai
Vilkaviškio vyskupijos jaunųjų dainorėlių šventė
Kunigų ugdymo konferencija Kaune
Diakonų šventimai Panevėžio vyskupijoje
Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos Šeimų šventė Marijampolėje
Keturių šalių - Kaišiadorių, Magdeburgo, Hradec Králové, Murcia – vyskupijų Jaunimo centrų draugystė
Trijų Karalių dovanos Šiaulių vyskupijos šeimoms
Šventimai Šiaulių katedroje
Adventiniai ir kalėdiniai Kardinolo Audrio Juozo Bačkio apsilankymai
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kalėdinis koncertas Kaišiadorių katedroje
Kūčių vakarienė vargšams ir ligoniams Kaune
Kaišiadoryse Kalėdų šventės išvakarėse įteikti Popiežiaus apdovanojimai
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ kalėdinis kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius
Kaišiadorių vyskupijos Caritas jaunųjų savanorių seminaras
Kaišiadorių vyskupijos Caritas metinė konferencija
Kauno arkivyskupijos kunigų prieškalėdinis susitikimas
Advento rekolekcijos Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2007 12 05)
Šv. Barboros atlaidai Žagarėje
Adventinis jaunimo susibūrimas Kaišiadoryse
Telšiuose paminėtos vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 120-osios gimimo metinės
Kardinolo A. J. Bačkio susitikimai per Aušros Vartų atlaidus
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2007 11 27)
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susitikimas (2007 11 26)
Kražių skerdynių minėjimas (2007 11 24)
Kauno arkivyskupijoje paminėta Negimusio kūdikio diena
Konferencija Marijampolėje katechetams apie italų parapinės katechezės patirtį
Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas (2007 11 14)
Kauno arkivyskupijos katechetikos centre – metodinių darbų paroda Šiluvos Jubiliejui
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus Vilkaviškyje
Kalendoriaus ir kompaktinio disko pristatymas Šiaulių katedroje
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Pašventinta naujoji Pabradės bažnyčia
Vėlinių aštuondienį – žvakutės užmirštiesiems Šiauliuose
Dekanatų kunigų konferencijos Kaišiadorių vyskupijoje
Šiaulių vyskupijos ministrantų stovykla Šaukėnuose
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Mokslinė konferencija „Krikščionybės raidos Vakarų Žemaitijoje kontekstai“ Gargžduose
Šiaulių katedros konsekravimo metinės
Konferencija „Tautinio tapatumo puoselėjimas – visuomenės ateities kūrimo būdas“ Šiauliuose
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro darbuotojų ir savanorių seminaras
Kaune vyko arkivyskupijos II Sinodas
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija, skirta Kauno arkivyskupijos II Sinodui
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2007 10 12)
Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos paveikslo vainikavimo pirmųjų metinių minėjimas
Mirė kun. jubil. Vaclovas Degutis (1914 08 27 – 2007 10 06)
Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios konsekracija
Vilkaviškio vyskupo kreipimasis dėl paramos Panevėžio vyskupijos Naujamiesčio parapijai
Mirė kan. emer. jubil. Jonas Baranauskas (1925 06 19 – 2007 09 21)
Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Šiluvoje baigėsi didieji Šilinių atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų rekolekcijos
Jaunimo piligriminis žygis į Trakus „Jėzus išsiuntė juos“
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedant mokslo metus
Mirė Šiaulių vyskupo generalvikaras monsinjoras Kleopas JAKAITIS (1924-2007)
Piligriminė kelionė į Šiluvą dėkojant Viešpačiui ir Dievo Motinai už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės dovaną
Širvintų parapijos jaunimo piligriminis žygis dviračiais
Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ kongresas Zarasuose
Kaišiadoryse paminėtos Dievo tarno arkivysk. T. Matulionio 45-osios mirties metinės
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis Dėl paramos Naujamiesčio parapijai
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Mariologinis kongresas Pažaislyje
Kunigo dr. G. Nachtwei ir jo draugų viešnagė Kaišiadorių vyskupijoje
Telšių vyskupai šventė savo tarnysčių sukaktis
Ekspedicija Žagarėje rinko medžiagą Dievo Tarnaitės Barboros Umiastauskaitės (Žagarietės) beatifikacijos bylai
Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kryžių Kalno atlaidai
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla „Atsiliepk“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kaunas išlydi šv. Teresėlės relikvijas (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos keliavo Kauno gatvėmis (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Marijampolėje (FOTO)
Šv. Teresėlės relikvijos Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne (FOTO)
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Linkuvoje
Kunigo šventimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų šventimai Panevėžio vyskupijoje
Šiaulių vyskupija šventė 10-ties metų jubiliejų
2007 m. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kronika
Marjampolėje iškilmingai paminėtos Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 20-osios metinės
Nauji paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Antanas MITRIKAS
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kreipimasis į vyskupijos tikinčiuosius šv. Teresės relikvijas išlydėjus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt