Kalėdų laiko iškilmės Telšių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2010 12 23)
Šeimų šventė Šiauliuose
Dispensa gruodžio 31 d., Panevėžio vyskupijoje esantiems tikintiesiems
Padėkos už laisvę metų užbaigimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Kaune
Lietuvos kariuomenės ordinaro vyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas
Kaišiadorių vyskupijos Kunigų diena (2010 12 14)
Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2010 12 15)
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2010 12 14)
Kauno arkivyskupijos dekanatų šeimos centrų rekolekcijos Birštone
Negimusio kūdikio dienos minėjimas, bei prof. G. Vaitoškos knygos pristatymas Šiauliuose
Kaune pagerbtas šv. Mikalojus
Mirė kun. jubiliatas Liudas SERAPINAS (1923 – 1948 – 2010)
Vilniuje pastatytas paminklas kun. B. Laurinavičiaus žūties vietoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Maldos vigilija Kauno arkikatedroje už kiekvieną pradėtą gyvybę
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Telšiuose paminėtos antrosios vyskupo Antano Vaičius mirties metinės ir aptarti ateinančių metų bei pasirengimo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pastoraciniai planai
Kaišiadorių vyskupo kreipimasis dėl Caritas adventinės paramos akcijos „Gerumas mus vienija“ (2010)
Projektas „Pasienio religinio turizmo plėtra“ Vilkaviškio vyskupijoje
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Telšių vyskupijos parapijų chorai drauge šventė Šv. Cecilijos – chorų globėjos – dieną
Konferencija „Mano šeima – iššūkiai ir galimybės“ Kaune
Šiaulių vyskupijos savanorių susitikimas
Kunigų konferencija Kaune
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų kalendoriaus pristatymas
Kauno arkivyskupijos seminaras jaunimo lyderiams
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Pal. Motinos Teresės gimimo šimtmečio minėjimo vakaras Šiauliuose
Bus apšviestos dvi Kauno bažnyčios
Kaišiadoriečių viešnagė Vokietijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Šiemetiniai Kauno jaunimo apdovanojimai – krikščioniškam jaunimo renginiui ir lyderiui
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos Carito bendradarbiams apie tarnystę
Kunigų konferencija Kaune
Į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. dr. Pranas Gaida
Mokslo metų pradžios šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Gyvojo rožinio narių susitikimas Raudondvaryje
Telšių vyskupijos ganytojo, vysk. Jono Borutos laiškas Žemaitijos tikintiesiems
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje 2010-09-14
„Šeimų apskrito stalo“ diskusija Šiauliuose
Apie Panevėžio vyskupijos Carito projektą „Vaikų ir jaunuolių užimtumo centre“
Mokslo metų pradžią Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai pasitiko su malda
Padėkos už Laisvę sueiga Šiauliuose
Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė pradedant naujus mokslo metus
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija
Rugsėjo 1-osios šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kunigo šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 08 26)
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje (2010 06 21 - 07 12) Atnaujinta
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ dvasinės atgaivos diena
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovyklos Kaulakiuose
Kaišiadorių vyskupijoje paminėta Tikybos mokymo 20-mečio sukaktis
Mons. dr. A. Jurevičius: Tikybos dėstymo Kaišiadorių vyskupijos mokyklose dvidešimtmečio apžvalga
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centrų darbuotojų seminaras – stovykla
Šiaulių kurijoje viešėjo keli jaunuoliai iš kitų šalių
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresas Kupiškyje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Marijampolėje palaidotas kun. Kazimieras Valeikis MIC
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2010 m. (vasarą) Kaišiadorių vyskupijoje
Paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Iškilminga Kunigų metų pabaiga Šiaulių vyskupijoje
Vilkaviškio katedroje švenčiant šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę užbaigtas kunigų metų Vilkaviškio vyskupijoje šventimas
Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje
Telšių vyskupas kviečia tikinčiuosius atvykti į 2010 m. Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje
Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kunigų metų uždarymas Panevėžio vyskupijoje
Kunigų metų užbaiga Kaišiadorių vyskupijoje
Pas Viešpatį išlydėtas kan. Juozas Gražulis
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Piligriminis žygis į Kryžių kalną už vaikus ir Devintinės Šiauliuose
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmės Kauno arkikatedroje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Paskutinio skambučio šventės Kauno bažnyčiose
Vilniuje konsekruota nauja bažnyčia
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
Sutvirtinimo sakramento teikimo datos Vilniaus arkivyskupijoje 2010 metais
Aptarti Vilkaviškio vyskupijos parapijinės katechezės centro veiklos metai
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Marijampolėje vyko seminaras–konferencija „Jėzus – katechezės širdis“
Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS švenčia 33 kunigystės metus
Šiaulių vyskupijoje pažymėtas tikybos mokymo dvidešimtmetis
„Gyvybės diena" Žagarėje
Šiaulių vyskupijos vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2010 m. (gegužė–rugpjūtis) Kaišiadorių vyskupijoje
Panevėžio vyskupo parapijų ir šventovių lankymo bei Sutvirtinimo sakramento teikimo sąrašas 2010 m. (gegužė–rugpjūtis)
Apaštalinio protonotaro, profesoriaus, bažnytinės teisės habilituoto daktaro, jubiliato Vinco Jono BARTUŠKOS laidotuvės Marijampolėje
Pasaulinės gyvybės dienos paminėjimas Kaune
Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos jubiliejus
Atvirų durų ir maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Kauno arkivyskupijos kunigų rekolekcijos-piligrimystė
Velykų Tridienis Vilniuje
Malda už lenkų tautą ir jos žuvusiuosius Kauno arkivyskupijos bažnyčiose
Krizmos Mišios Panevėžio katedroje
Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ Ganytojinis laiškas vyskupijos tikintiesiems
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Kryžiaus kelio eisena Kaune
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt