Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos surengta adoruotojų vasaros stovykla „Dangaus karalystė“
Dr. G. Nachtwei komandos seminaras mokytojams ir vaikų programa Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro savanorių seminaras Liškiavoje
Panevėžio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Nemunaityje vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla
Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunų šeimų stovykla
Kunigų ir diakonų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Kauno arkikatedroje: kunigystės bei diakonų šventimai
Salako Švč. Mergelės Marijos bažnyčios jubiliejus
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmė Kauno arkikatedroje
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato jaunimo diena Palėvenėje
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena: paminėta pop. Benedikto XVI kunigystės 60 m. sukaktis
Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos 85-mečio ir 70-ies metų nuo Budavonės kankinių žūties minėjimas
Panevėžio vyskupo parapijų lankymo 2011 metų planas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro Metodinės tarybos išplėstinis posėdis
Šiaulių vyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus Tytuvėnų vienuolyne atidarymas
Teminis vakaras „Nežudyk!“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Vepriuose prieš Sekmines
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo Sekminių piligrimystė „Pasitikiu Tavimi“
Ekumeninės Sekminės Panevėžyje
Žemaičių Kalvarijoje paminėtos Vytauto Mačernio 90-osios gimimo metinės
Telšiuose pašventinti 5 nauji kunigai
Mirė monsinjoras Juzef OBREMBSKI (1906 – 1932 – 2011)
Kauno I dekanato klebonų ir rektorių konferencija
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi svečiai iš Vokietijos
Mišios kryžių išniekinimo vietoje
Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventė Kristaus Prisikėlimo šventovėje
Šventojo Rašto studijų metų užbaigimo šventė Panevėžio katedros parapijoje
Auksinis kunigystės jubiliejaus minėjimas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje
Enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ pristatymas Marijampolėje
Panevėžio vyskupijos gailestingumo šventė
Sutvirtinimai, atlaidai ir minėjimai 2011 m. (vasarą) Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno II dekanato karitiečių susitikimas Kulautuvoje
Teminis vakaras „Gerbk savo tėvą ir motiną“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Šiaulių katedroje skambėjo IV-toji vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Giesmių pynė Marijai“
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija ir šv. Mišios už arkivyskupijos ganytoją Sigitą Tamkevičių bei visus dvasininkus
Kunigystės šventimai Panevėžio vyskupijoje
Seminaras mokytojams ir katechetams apie jaunuosius misionierius Kaune
Vilkaviškio vyskupijos kunigų piligrimystė į Dievo Gailestingumo sostinę Vilnių
Kauno I dekanato kunigų susirinkimas arkivyskupijos Šeimos centre
Šv. Mišių patarnautojų diena Žemaičių Kalvarijoje
Rumšiškėse, Liaudies buities muziejuje, pašventinta atkurta senoji Sasnavos bažnyčia
Dievo Gailestingumo savaitė laukiant popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju Kaune
Panevėžio vyskupo parapijų lankymo 2011 metų planas
Panevėžio vyskupijos Caritas akcija „Velykinis margutis stokojančiajam“
Infulato Vinco Jono Bartuškos pirmųjų mirties metinių minėjimas Marijanpolėje
Didysis tridienis ir Velykų iškilmės Telšių vyskupijoje
Rekolekcijos Panevėžio vyskupijos Caritas savanoriams
Didžiojo Šeštadienio lankymasis Telšių vyskupijos parapijose (foto)
Kryžiaus kelias ir Kryžiaus pagarbinimo pamaldos Tauragėje (foto)
Kryžiaus kelias Didįjį penktadienį Telšiuose (foto)
Velyknaktis Kauno arkikatedroje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus Kelias Kaune
Atnaujinta Kauno arkivyskupijos oficiali svetainė (www.kaunoarkivyskupija.lt)
Paskutinės Vakarienės Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Didžiojo Ketvirtadienio – Krizmos Mišios Vilkaviškio katedroje
Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų ugdymo instituto „Aqua“ susirinkimas
Mirė majoras kun. Petras KAVALIAUSKAS (1959 – 2011)
Sielovados vadovų ir bendradarbių ugdymo seminaras Birštone
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų gavėnios rekolekcijos Pažaislyje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susitikimas Marijampolėje
Gavėnios jaunimo susitikimas Rokiškyje
Mirė kun. Juzef KVIATKOVSKIJ (1945 – 1972 – 2011)
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto Aqua susitikimas
Kaišiadorių vyskupijos 2010 m. statistiniai duomenys
Seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2011 03 23)
Telšių Vyskupo Gavėninis kreipimasis į Telšių vyskupijos Tikinčiuosius (2011 03 17)
Telšių vysk. B. Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybės laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2011 03 15)
Vakaras jaunimui „Netark Dievo vardo be reikalo“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susitikimas
Iškilminga Eucharistija Kovo 11-osios proga Kauno arkikatedroje bazilikoje
Pelenų trečiadienio Mišios Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos muziejuje atidengta atminimo lenta vyskupui M. Valančiui ir atidaryta Žemaičių vyskupų portretų galerija
Sielovados vadovų ir bendradarbių ugdymo seminaras Aukštadvaryje
Seminaras tikybos mokytojams ir katechetams Marijampolėje
„ALFA jaunimui“ susitikimas „Atsiminkite Jo padarytus nuostabius darbus“ (Ps 105, 5) Kaune
Šv. Kazimiero šventė Telšių vyskupijoje
Šv. Kazimiero iškilmė Kauno arkikatedroje
Kauno arkivyskupijos 2010 metų sielovadinė ir ekonominė statistika
Seminaras apie vaikų ir paauglių solidarumo bei socialinio aktyvumo ugdymą Kaune
Knygos apie popiežių Benediktą XVI pristatymas Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos neformalaus kunigų nuolatinio ugdymo instituto „Aqua“ susitikimas Marijampolėje
Malda už a. a. poetą Justiną Marcinkevičių Kauno arkikatedroje
Kauno I dekanato tikybos mokymo ir katechezės koordinatorių posėdis (2011 02 18)
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2011 02 18)
Vasario 16 dienos minėjimas Telšiuose
Kunigų diena Kaišiadorių vyskupijoje (2011 02 17)
Kauno arkivyskupijos kurijos informacija
Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
Šv. Valentino diena KITAIP „...o visa kita tik detalės?“ Kaune
Kauno arkivyskupijos dekanatų Šeimos centrų vadovų posėdis Ukmergėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt