Telšių vyskupo Kreipimasis į vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius 2011 metų Advento proga
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo pastoracijos iššūkiai šiandienos kontekste“
Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į Trakus ir Guronis
Advento rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos katechetams ir tikybos mokytojams
Arkivyskupo tremtinio J. Steponavičiaus 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas Kauno arkivyskupijos muziejuje
Negimusio kūdikio dienos paminėjimas Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas kovoja prieš patyčias
Klierikų įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje. Skyrimų iškilmė švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje
Šiaulių vyskupas kviečia tęsti kelionę Evangelijos keliais
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje už mirusius dvasininkus
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje paminėtos vysk. Romualdo Krikščiūno mirties metinės
Seminaras Kauno arikvyskupijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Seminaras tikybos mokytojams „Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“ Kaune
Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kun. Jono Juraičio pirmųjų mirties metinių paminėjimas Vilkaviškio katedroje
Vilkaviškio vyskupijos Caritas bendruomenę apjungia ir suartina piligrimystė
Šv. Mišios už mirusius Vilkaviškio vyskupijos dvasininkus
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Kunigai – Bažnyčia ir žiniasklaida“
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro tarybos susitikimas Pažaislyje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Naujajame Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriuje - šventieji
Padėkos Mišios Kauno arkikatedroje už popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju
Seminaras „Katalikų tikybos ir gamtos mokslų integracijos galimybės“ Kaune
Kauno arkivyskupijos kurijos pranešimas dėl kunigiškų pareigų suspendavimo
Išsiskyrusiųjų sielovados grupės pirmasis susitikimas Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Diakono M.Sotničenkos kunigystės šventimai Vilniuje
Pradėta Kauno arkikatedros bazilikos vargonų restauracija
Metodinis renginys „Katalikų tikybos mokymo modulių 11–12 klasėms programų gairių pristatymas“ Kauno arkivyskupijos katechetikos centre
Kunigų konferencija Kauno arkivyskupijos kurijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Jaunimo diena „Ar tikėjimas yra svarbus?“ Kuršėnuose
Diakonato šventimai Panevėžio vyskupijoje
Paskelbta Kauno arkivyskupijos 2007–2011 m. fotokronika
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre baigėsi tikybos mokytojų metodinių darbų paroda
Seminaras mokytojams „Lytiškumo ugdymo galimybės ir iššūkiai šiuolaikinėje mokykloje“
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija
Šventimai ir paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Naujų parapijos namų atidarymas Prienuose
Savaitgalio seminaras Kauno arkivyskupijos katechetams bei jų komandoms Šiluvoje
Vilkaviškio dekanato kunigų rekolekcijos Keturvalakiuose
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Teminis vakaras Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Dviem Kauno arkivyskupijos dvasininkams suteikti monsinjorų titulai. Kunigų skyrimai
Paskirtas naujas Panevėžio-Krekenavos dekanato dekanas
Seminaras Pirmajai Komunijai rengiantiems parapijų katechetams Kaune
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Švč. Mergelės Marijos Gimimo, tituliniai, atlaidai Keturvalakiuose
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Šv. Mišios Kauno arkikatedroje pradedant naujuosius mokslo metus
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre pašventinta koplyčia
Kauno arkivyskupijos karitiečių susitikimas Rumšiškėse
Panevėžio vyskupijos „Gyvojo Rožinio“ kongresas Rokiškyje
Mokslo metų atidarymo šventė arkivyskupijos tikybos mokytojams Kaune
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pažaislyje
Kaišiadorių vyskupijoje vykdomas projektas „Dialogo tarp kartų skatinimas“
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo kelionė į Pasaulio jaunimo dienas Madride
Kauno arkivyskupijos jaunimas išvyksta į Pasaulio jaunimo dienas Madride
Arkivyskupas S. Tamkevičius dalyvavo Lietuvos buvusių politinių kalinių, tremtinių, Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje Ariogaloje
Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos susirinkimas
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos surengta adoruotojų vasaros stovykla „Dangaus karalystė“
Dr. G. Nachtwei komandos seminaras mokytojams ir vaikų programa Kaišiadoryse
Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro savanorių seminaras Liškiavoje
Panevėžio vyskupijos kunigų rekolekcijos
Nemunaityje vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla
Šiluvoje vyko Kauno arkivyskupijos Šeimos centro jaunų šeimų stovykla
Kunigų ir diakonų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Kauno arkikatedroje: kunigystės bei diakonų šventimai
Salako Švč. Mergelės Marijos bažnyčios jubiliejus
Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmė Kauno arkikatedroje
Panevėžio vyskupijos Kupiškio dekanato jaunimo diena Palėvenėje
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena: paminėta pop. Benedikto XVI kunigystės 60 m. sukaktis
Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos 85-mečio ir 70-ies metų nuo Budavonės kankinių žūties minėjimas
Panevėžio vyskupo parapijų lankymo 2011 metų planas
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro Metodinės tarybos išplėstinis posėdis
Šiaulių vyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus Tytuvėnų vienuolyne atidarymas
Teminis vakaras „Nežudyk!“ Kauno arkivyskupijos jaunimo centre
Kauno arkivyskupijos jaunimo piligrimystė Vepriuose prieš Sekmines
Vilkaviškio vyskupijos jaunimo Sekminių piligrimystė „Pasitikiu Tavimi“
Ekumeninės Sekminės Panevėžyje
Žemaičių Kalvarijoje paminėtos Vytauto Mačernio 90-osios gimimo metinės
Telšiuose pašventinti 5 nauji kunigai
Mirė monsinjoras Juzef OBREMBSKI (1906 – 1932 – 2011)
Kauno I dekanato klebonų ir rektorių konferencija
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi svečiai iš Vokietijos
Mišios kryžių išniekinimo vietoje
Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventė Kristaus Prisikėlimo šventovėje
Šventojo Rašto studijų metų užbaigimo šventė Panevėžio katedros parapijoje
Auksinis kunigystės jubiliejaus minėjimas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje
Enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika“ pristatymas Marijampolėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt