Seminaras pedagogams apie jaunimo lytiškumo ugdymą Kaune
Šiaulių vyskupijoje patvirtinta nauja Kunigų taryba ir konsultoriai
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Homiletikos prasmė sekuliariame pasaulyje“.
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO ganytojinis laiškas dėl tikinčiųjų laidotuvių
Tikėjimo metams skirtas metodinis renginys Kauno Šančių parapijos katechetikos metodiniame centre
Kauno I dekanato parapijų kunigų ir bažnyčių rektorių konferencija „Tikėjimo metai“
Ekumeninis vakaras apie tradicinius Šermenų giedojimus ir papročius Klaipėdoje
Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ savanorių mokymai Kulautuvoje
Seminaras tikybos mokytojams apie aktyvius mokymo metodus Kaune
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kunigas K.Dvareckas iškardinuotas iš Kaišiadorių vyskupijos
Lazdijuose paminėtas kunigas Vaclovas Strimaitis
Tikėjimo metų pradžia Panevėžio katedroje
Tikėjimo metų pradžia Šiaulių vyskupijoje
Tikėjimo metų pradžia Vilkaviškio vyskupijoje
Tikėjimo metų pradžia Telšių vyskupijoje
Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai pradėti Tikėjimo metai
6-osios Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo karūnavimo metinės
Rožančiaus mėnesio iškilminga pradžia Telšių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje (2012 10 09)
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamąstymai prieš Seimo rinkimus
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
Gaisras suniokojo Kulautuvos bažnyčią
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovyklos vadovams
Pašventintos Vilkaviškio vyskupijos Caritas Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ patalpos
Ligonių diena Šiluvoje
Mokymai apie religinę brandą Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanoriams
Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos Jaunimo Dienoms Kaune
Metodinis renginys katechetams Kaune
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno I dekanato dvasininkų konferencija „Maironis kaip dvasininkas ir poetas“
Vilkaviškio vyskupijos Carito savanoriai žinių sėmėsi „Pilnų namų“ bendruomenėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 09 18)
Panevėžio vyskupija atsisveikino su šviesaus atminimo mons. Petru Kuzmicku
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Paskyrimas Vilkaviškio vyskupijoje
Kaišiadorių vyskupų viešnagė Vokietijoje
Vilkaviškio dekanato kunigų susitikimas
Nauji mokslo metai Panevėžio vyskupijoje
Caritas konferencija Panevėžyje
Ligonių diena Šiluvoje
Padėkos už laisvę diena Šiaulių vyskupijoje
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje
Vasaros stovykla Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovams bei savanoriams
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Kun. G. Nachtwei seminaras Kaišiadoryse
Kauno arkivyskupijos karitiečių dvasinės atgaivos diena Kulautuvoje
Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligriminis kelias Kauno arkivyskupijoje
Mirė Marija Bagdonienė, ilgametė Kaišiadorių vyskupijos Caritas ir Šeimos centro vadovė, Kryžiaus ženklo „Pro Ecclesia et Pontifice“ kavalierė
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla „Vince...“
Skarulių Šv. Onos bažnyčia minėjo 390-metį ir titulinius atlaidus
Kunigų paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos
Šeimų stovykla Aukštadvaryje
Nauji paskyrimai jaunimo sielovadai Kaišiadorių vyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų metikė konferencija Marijampolėje
Vilkaviškio vyskupijos šeimų stovykla
Kryžių kalnas ruošiasi Atlaidams
Jaunimo dienų Marijampolėje atgarsiai
Diakonato šventimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO konsekravimo 15-osios metinės bei diakono šventimai Šiauliuose
Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių šventovėje
Kunigystės šventimai Vilkaviškio katedroje
Rekolekcijos Vilkaviškio vyskupijos kunigams
Diakono šventimai Kauno arkikatedroje švenčiant šv. Petro ir Pauliaus iškilmes
Kaune vyko Arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo dienos paminėjimas
Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija Kaune
Budavonės kankinių atminimo diena
Vilkaviškio vyskupijos globėjo dieną įamžinta buvusi kunigų seminarija
Krikščioniškojo jaunimo festivalis „Dievas yra meilė“ ir Kauno I dekanato jaunimo dienos Pažaislyje
Malda už tremtinius ir XI respublikinė tremtinių ir politinių kalinių šventė „Leiskit į tėvynę“ Ukmergėje
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Tadas Piktelis įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Kaišiadorių vyskupas įsteigė Šventimų komisiją
Marijos diena Šiluvoje
Kaune vyko maldos akcija „Už Tikėjimą, už Viltį, už Meilę“
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės arkikatedroje
Vilkaviškyje perlaidotas Seinų vyskupas sufraganas Juozas Oleka
Šv. Justino – Telšių vyskupijos globėjo iškilmė Telšiuose
Piligriminis žygis su maldomis už vaikus į Kryžių kalną
Paskutinės gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje
Tauragėje pašventintas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui pažymėti skirtas atminimo paminklas
Kauno arkikatedroje bazilikoje sutiktas Lietuvos jaunimo dienų kryžius. Jaunimo žygis su LJD kryžiumi iš Šiluvos į Kauną
Prel. P. Gaidos 75 m. kunigystės sukakties minėjimas ir malda už mirusį kunigą – prel. I. Urboną
Sužadėtinių programos vedėjų mokymai Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Maldų už šeimas diena Krekenavoje
Vilkaviškio dekanato jaunimo diena Pilviškiuose
Utenoje vyko Panevėžio vyskupijos jaunimo diena
Paskaita jauniesiems Caritas savanoriams Marijampolėje
Marijos diena Šiluvoje
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Kaišiadorių vyskupijoje sudaryta nauja Kunigų taryba ir Konsultorių kolegija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt