2014 m. kalendoriaus „Šventasis Popiežius Lietuvoje“ pristatymas Šiauliuose
Pasaulio vaikų adoracijos diena Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencija Tikėjimo metams apie liturgiją
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų seminaras
Permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
Stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo karūnavimo 7-osios metinės
Kaišiadorių vyskupijos kunigų piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
Rožinio maldos mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje
Šiaulių vyskupas pasitiko parskraidintus žuvusio muitininko palaikus
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Nauji kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
Seminaras katechetams apie rengimą Sutvirtinimo sakramentui Kaune
Skaistgiryje pašventintos Kryžiaus kelio stočių koplyčios
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Kauno arkikatedroje paminėtas pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metis Kaune
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos sužadėtinių rengimo Santuokai aktualijos
Pastoracinio centro ir kurijos pašventinimo iškilmė Šiauliuose
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susitikimas su apaštališkuoju nuncijumi Luigi Bonazzi Marijampolėje
Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO SJ kvietimas maldai už taiką
Ligonių diena Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos ministrantų stovyklos
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Šv. Kazimiero atlaidai Vėžaičiuose
Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų rudens konferencija Prienuose
Padėka už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų kelyje į Šiluvą pašventintos Kryžiaus kelio koplytėlės
Kauno arkivyskupijos karitiečių dvasinės atgaivos diena Raseiniuose
Diakonų šventimai Kauno arkikatedroje
Žolinės atlaidai Pažaislyje
Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanoriai ir jų šeimos ilsėjosi Šiluvoje
Marijos diena Šiluvoje: Kėdainių dekanato piligriminė kelionė
Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų bei giedotojų stovykla Nemunaityje
Rugpjūčio 8 d. šalia sudegusios Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos bažnyčios buvo aukojamos šv. Mišios
Kauno arkivyskupo metropolito ganytojiškasis laiškas arkivyskupijos kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariams ir visiems tikintiems pasauliečiams apie Tikėjimo metų piligrimines keliones
Paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro stovykla Sužadėtinių programos vedėjams Birštone
Šiaulių katedroje koncertavo „Graces&Voices“
Eucharistinis kongresas Žemaičių Kalvarijos dekanate
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje pristatytas Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejus
Bažnyčia vykdo gailestingąją Meilę, o ji kuria Bažnyčią
Kunigų paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
Eucharistinis kongresas Šilalės dekanate
Misijų savaitė Kaune
Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu Kauno arkivyskupijoje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
Eucharistinis kongresas Telšių dekanate
Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotojų maldinga kelionė į Kretingą ir Pakutuvėnus
Salake vyko vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Mūsų širdys gieda Tau“
Telšių katedroje konsekruotas naujas altorius
Telšiuose paminėtas vyskupo Lino Vodopjanovo OFM keturiasdešimtmetis
Tituliniai Telšių katedros Šv. Antano Paduviečio atlaidai
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Išrinkta nauja Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinė taryba
Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso tąsa Šilutės dekanate
Kauno arkivyskupijos Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų metodinių renginių užbaigiamoji konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau!“ (Ps 27, 8).
Kauno I dekanato kunigų malda Pasaulinės kunigų dienos proga
Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodinės tarybos posėdis
Devintinių iškilmė Telšiuose
IV Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas Tauragės dekanate
Telšių vyskupijos globėjo šventė ir diakonų šventimai
Tituliniai Žemaičių Kalvarijos bazilikos atlaidai ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje užbaigimas
Devintinių procesija Kauno gatvėmis ir iškilmės Kauno arkikatedroje
Seminaras sužadėtinių rengimo Santuokai savanoriams Kauno arkivyskupijos šeimos centre
Kunigystės šventimai Šiauliuose
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarti pasirengimo LJD klausimai
Kaišiadorių dekanato jaunimas rengėsi Jaunimo dienoms
Seminaras tikybos mokytojams „Sakramentai – Kristaus gelbstintis veikimas. Teologija, istorija, liturgija“ Kaune
Katechetikos centro renginiai Tikėjimo metų tema Kaišiadorių vyskupijoje
Eucharistinis kongresas Mažeikių dekanate
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-05-20)
Kauno arkivyskupijos Šeimos centre paminėta Tarptautinė šeimos diena
Vakaras jaunimui „Šventosios Dvasios dovanos“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija (2013-05-15)
Eucharistinis kongresas Klaipėdos dekanate
Žemaičių Kalvarijoje vyko sakaralinės muzikos šventė – „Giesmė Marijai“
Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų Šventojo Rašto skaitovų antroji konferencija
Palangoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas
Eucharistinis kongresas Telšių vyskupijos Gargždų dekanate
Kauno arkivyskupijoje pradėta ekstraordinarinių šv. Komunijos teikėjų rengimo programa
Kauno I dekanato kunigų konferencija „Konstitucijos apie liturgiją pagrindiniai klausimai“
Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas tęsėsi Palangos dekanate
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Seminaras Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Telšių vyskupijoje prasidėjo nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, Dievo Motinos paveikslų kelionė ir Eucharistiniai dekanatų kongresai
Prasidėjo mokymų ciklas „Melskis ir veik" skirtas Kauno miesto parapijų bendruomenėms
Kunigystės šventimai Vilniuje
Teminis vakaras jaunimui „Kitų vedimas“ Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre
Saulius Kristapavičius įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai
Telšių vyskupijos ganytojų laiškas „Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis. Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija“
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas Marijampolėje
Velyknaktis ir šv. Velykų rytas Kauno arkikatedroje
Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Klaipėdoje
Kryžiaus kelio procesija Kaune
Viešpaties Kančios pamaldos Kauno arkikatedroje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt