Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje – apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę
Sutvirtinamųjų šventė Vilniaus arkivyskupijoje
Dievo gailestingumo sekmadienį Šiauliuose švęstos „Vaikų Velykėlės“
Kunigų diena Dievo Gailestingumo šventovėje
Seminaras „Bendruomeninė ir asmeninė malda“ maldos grupių vadovams
Ugdymo seminaras „Būti Bažnyčios tarnu“ parapijų referentėms
Per Atvelykį – Dievo Gailestingumo atlaidai Kaišiadorių katedroje
Velyknaktis Kauno arkikatedroje: „Šiandien yra mūsų vilties šventė.“
Kryžiaus kelias į Trijų Kryžių kalną
Šimtai kauniečių ėjo Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio eiseną Kaune
Didžiojo ketvirtadienio iškilmės Vilkaviškio vyskupijos katedroje
Didysis Ketvirtadienis Šiaulių katedroje
Vyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno arkikatedroje Paskutinės vakarienės Mišiose
Paskutinės vakarienės šv. Mišios Kauno arkikatedroje
Krizmos Mišios Vilniaus arkikatedroje
Kauno arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais
Šv. Krizmos Mišios Kauno arkikatedroje: „Su Jėzumi esame geroje draugijoje“
Bendruomenių atstovai mokėsi būti arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais
Vilniaus kunigų susirinkime kalbėta apie jaunimo sielovadą
Vilniaus arkivyskupijoje Šv. Komuniją galės dalyti 33 pasauliečiai
Sutvirtinamųjų rekolekcijų savaitgalis
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaiduose Kauno arkikatedroje palaimintas restauruotas jos titulo altorius
Diskusija kavinėje „Bausti negalima pasigailėti“ iš ciklo „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“
Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų posėdyje aptarta jaunimo sielovada
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Būkite šventi, nes aš esu šventas“
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai atliko gavėnios rekolekcijas
Sakraliosios muzikos valandos Vilkaviškio katedroje
Šiaulių vyskupijos kunigų susitikime aptarti aktualūs klausimai
Ligonių diena Šiluvoje
Arkivyskupijos kurijos ir institucijų darbuotojų Susikaupimo diena Kulautuvoje
Ugdymo seminaras Kaune „Gydymo mokykla“ maldos grupėms ir bendruomenėms
Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje jos atšventinimo 25-mečio ir naujų vargonų palaiminimo proga
Vilniaus arkivyskupijos katechetai pradėjo Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programą
Pirmasis liturgijos skaitovų ugdymo seminaras
Tęsiamas arkivyskupijos sielovados ilgalaikės perspektyvos aptarimas
Kauno arkivyskupijos 2016 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta institucijų veikla ir 2017 m. gairės
Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas
Gavėnios rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Vilniaus arkivyskupijos darbuotojų ir bendruomenių narių piligrimystė į Kaišiadoris
Patvirtinti Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinių tarybų nuostatai
Metinė Kauno arkivyskupijos Caritas konferencija
Nauji skyrimai Kauno arkivyskupijoje (2017 m. kovo mėn.)
Arkivyskupo Teofiliaus Matuliono metų piligrimystė Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiams
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija – piligrimystėje į Kaišiadoris
Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime kalbėta apie arkivyskupo Teofiliaus asmenybę
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
Lietuvos Dangiškojo Globėjo Šventė Vėžaičiuose
Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre – ciklo „Gilyn“ paskaita apie sakramentus
Šiaulių vyskupui įteiktas Šventojo Kazimiero ordino garbės medalis
Pelenų trečiadienį Kauno arkikatedroje – paraginimas grįžti pas Dievą visa širdimi
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ Gavėnios ganytojiškasis laiškas
Seminaras „Ribos: kas tai?“ Šeimos centre
Ligonių diena Šiluvoje
Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas
Miesto parapijų jaunimo vakaras ir lytiškumo ugdymo savaitgalis sutvirtinamiesiems
Metodinių priemonių dirbtuvės Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams
Šiaulių vyskupas vyko į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą Jelgavoje
Kunigų skyrimai Kauno arkivyskupijoje
LSMUL Kauno klinikose paminėta 25-oji Pasaulinė ligonių diena. Malda Šv. Luko koplyčioje
Pasaulinė ligonių diena Šiauliuose
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pagilino požiūrį į lytiškumą
Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį ir 2016 metų arkivyskupijos sielovadinė bei statistinė apžvalga
Kauno I dekanato dvasininkai aptarė pasirengimo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai aktualijas
Ar vergovė tikrai išnyko?
Jaunimo centre – paskaitos jaunimui „Gilyn“
Kėdainių dekanato parapijų Sutvirtinamųjų savaitgalis
Dievui pašvęstųjų diena Vilniaus arkivyskupijoje
Pašvęstojo gyvenimo diena Vilkaviškio vyskupijoje
Kristaus Paaukojimo šventėje – malda su pašvęstaisiais ir naujų arkikatedros didžiųjų durų palaiminimas
Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
Kauno arkivyskupijos sielovados ilgalaikė perspektyva aptarta Šiluvoje
Kauno I dekanato dvasininkų susitikime – apie sielovadą Kauno mieste, padėka ir sveikinimas mons. Kazimierui Senkui 100 metų jubiliejaus proga
Šlovinimo vakarai „Už Kauno miestą ir tave“ sugrįžo į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią
Seminaruose Atsinaujinimo dienų rengėjams – apie dvasinį augimą ir misionierišką svajonę
Ekumeninės pamaldos Kaune, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje
Kauno arkivyskupijos kurija tęsia ugdymo ciklą parapijų sielovados bendradarbiams
Kunigui Stanislovui Stankevičiui suteiktas Jo Šventenybės kapeliono - monsinjoro titulas
Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie piliečių sąmoningumą informacinės propagandos sąlygomis
2017 metus Kauno arkivyskupijos Caritas pradeda su naujomis programomis
Kauno arkivyskupijoje nauji skyrimai (2017 m. sausis)
Jau netrukus – atnaujinti „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“!
Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas svečiavosi „Arkos“ bendruomenėje
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre – kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ bei moksleivių darbų paroda
Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus jos bendradarbius
Seminaras „Giesmių giesmė. Biblinės meilės lyrikos įžvalgos apie žmogaus asmens tikrovę“
Kauno arkivyskupijos jaunimas Taizé susitikime Rygoje ir pamaldose Kaune
Vilniaus kunigų susirinkime kalbėta apie piliečių pasipriešinimą kariniuose konfliktuose
Taizé Europos jaunimo susitikimas Rygoje
Padėka už praėjusius metus ir malda už taiką Kauno arkikatedroje
2016-ieji Kauno arkivyskupijoje
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro advento rekolekcijos
Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieššventiniame susitikime – padėka Dievui ir žmonėms
Adventinis Šiaulių vyskupo susitikimas su Respublikinės Šiaulių ligoninės bendruomene
Šiaulių vyskupas aplankė vaikų lopšelio-darželio „Coliukė“ vaikus
Šiaulių vyskupo interviu „Airijos dienai“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt