Mirė buvęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius mons. Antanas Lapė (2007 01 08)
 
 2007 m. sausio 8 dieną, po ilgos, sunkios ligos mirė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius (2003-2006) teologijos licenciatas, monsinjoras Antanas Lapė.

Velionis gimė 1961 m. vasario 25 dieną Priekulės parapijos Jokšų kaime iš Sibiro į Lietuvą grįžusių Sibiro tremtinių Antano ir Petronėlės Vaišnoraitės Lapių šeimoje. Tėvai šeimą sukūrė gyvendami tremtyje, Krasnojarsko krašte, Tasejevo r. Karalnojės kaime. Grįžus iš tremties į Lietuvą, jiems nebuvo būsto apsigyventi tėviškėje, todėl turėjo kilnotis iš vienos vietos į kitą. Velionio giminaitis – tėvo pusbrolis kun. Alfonsas Lapė (1908-1984), buvęs Kauno tarpdiecezines kunigų seminarijos rektorius. Mons. Antanas Lapė turėjo du brolius ir dvi seseris.

1961 m. kovo 5 d. Antanas Lapė buvo pakrikštytas Priekulės bažnyčioje, sulaukęs trylikos metų, Telšių katedroje priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Nuo 1968 metų mokėsi Gibiškėlių (Klaipėdos r.) pradžios mokykloje, o vidurinio mokslo atestatą 1979 metais gavo Palangos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, įstojo į Kauno politechnikos instituto Inžinerijos ekonomikos fakultetą, kur įsigijo pramonės ekonomikos ir organizavimo specialybę. Baigęs studijas Kauno politechnikos institute, dirbo Šiaulių pieno kombinate buhalteriu, o nuo 1988 metų - kombinato vyriausiuoju buhalteriu.

Anksti, ypač studijuodamas inžineriją Kaune, pradėjo rimtai svarstyti savo pašaukimo klausimą. Tam įtakos turėjo ne tik giminystė su buvusiu Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, bet ypač su giminaičiu (tada kunigu, dabar prelatu) Juozu Šiuriu, kuris tuo metu buvo Šilutės vikaras, vėliau Sedos klebonas. 1991 metų rudenį Antanas Lapė įstojo į atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurią 1996 m. baigė ir tų pačių metų gegužės 26 d. vyskupo Antano Vaičiaus buvo įšventintas kunigu ir tuojau pat paskirtas Telšių vyskupijos kurijos kancleriu ir vyskupijos ekonomu. Po metų, 1997 m. buvo išsiųstas dogminės teologijos studijoms į Amerikos katalikų universitetą Vašingtone. Studijas baigė 2001 m., gaudamas teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į Telšius, buvo paskirtas Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir prokuratoriumi bei dogminės teologijos dėstytoju. 2003 m. rugsėjo 1 d. vyskupas Jonas Boruta SJ paskyrė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi. 2005 m. kovo 10 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį savo kapelionu – monsinjoru.

Buvo talentingas teologijos dėstytojas, rūpestingas ir uolus seminarijos rektorius. Be to, nuoširdus, paslaugus, visuomet pasirengęs kitiems padėti. Toks jis liko ir sunkios ligos – melanomos ištiktas.

Monsinjoras Antanas Lapė buvo Telšių vyskupijos kunigų tarybos, konsultorių kolegijos, šventimų ir skyrimų komisijos, vyskupijos remontų ir pastatų priežiūros nuolatinės tarybos narys, Vyskupijos Šeimos centro direktorius.

Pablogėjus sveikatai, 2006 m. kovo 29 d. pats atsisakė iš kunigų seminarijos rektoriaus pareigų, tačiau iki pat mirties nenustojo rūpintis vyskupijos ir seminarijos reikalais. Likęs vyskupijos ekonomo tarnybos ir seminarijos ekonominių reikalų tarybos nariu, savo išmintingais ir draugiškais patarimais padėjo pradėtų darbų tęsėjams, įpėdiniams anksčiau velionio turėtose pareigybėse.

Velionis buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, viename iš paskutinių šios akademijos metraščio tome ( T. 27, V., 2005) išspausdintas velionio kartu su savo mokiniu kun. Viktoru Aču paruoštas beveik 70 puslapių straipsnis „Išganymas šalia Bažnyčios Vatikano II Susirinkimo mokymo šviesoje”.

Priminsime iš šio straipsnio visiems jį pažinojusiems, jo paskaitų kursą klausiusiems jauniesiems Telšių vyskupijos kunigams Monsinjoro dvasiniu testamentu liekančias mintis.

„Kristus yra kosmoso ir visos istorijos centras. Išganymas Dievo plane pildosi per Jėzų Kristų, todėl nėra išganymo šalia jo. Tik per Kristų, su Kristumi ir Kristuje Dievas sutaikino su savimi visą žmoniją ir visą kūriniją <…>.

Bažnyčios misija net ir tarpreliginiame dialoge visais laikais išlaikė ir išlaikys savo misijos vertę. Bažnyčia, būdama Kristaus įrankiu, nuolat skelbia ir turi skelbti Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kuriame žmonės randa religinio gyvenimo pilnatvę <…>.

Nors Dievas vien Jam žinomais keliais gali atvesti žmogų į išganymą, visad išlieka nė kiek nesumenkėjęs uždavinys ir drauge šventa teisė – skelbti Evangeliją, skleisti tikėjimą ir teikti Sakramentus iki pat žemės pakraščių. Bažnyčia visada turi vykdyti misiją – skelbti išganingą Kristaus šlovę pasauliui, kad visa ir visi būtų suvienyti Kristaus mistiniame kūne – Bažnyčioje, kurios galva yra pats Kristus”.

Darbais, paskaitomis, pamokslais, skelbęs velykinę Kristaus pergalę prieš mirtį, savo ligos ir mirties jauname amžiuje kryžiumi tapęs artimas Nukryžiuotajam Kristui, mielas Kunige Antanai, būk amžinybėje suvienytas su Prisikėlusiu Kristumi! Amžinąjį laimingą gyvenimą duok mirusiam, Viešpatie, amžinoji Tavo šviesa jam tešviečia.

Velionis pašarvotas Telšių Katedroje. Laidotuvių šv. Mišios sausio 10 d. (trečiadienį) 12 val. ten pat.


Telšių Vyskupijos kurija,

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt