Telšių vyskupijos vargonininkų šventė
 
 

2006 11 20-Telšiai

Su giesme žengiantys...

Artėjant Šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos Globėjos šventei, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje rinkosi vyskupijos vargonininkai – Šv. Cecilijos draugijos nariai.

 Susirinkę į visuotinį susirinkimą, minėti jau trečių atkurtos Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos metinių, vyskupijos vargonininkai visų pirma rinkosi į atvirą chorinio meistriškumo pamoką, kurią vedė Klaipėdos universiteto profesorius, kompozitorius Gediminas Purlys. Paskaitos metu repetuotos giesmės, mišių dalys, - profesorius dalijosi savo ilgamete chorvedžio, dirigento patirtimi. Vidurdienį muzikai rinkosi į Seminarijos koplyčią Šventųjų Mišių aukai. Eucharistijai vadovavo JE Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ., koncelebravo prelatas dr. Juozas Šiurys, Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas kan. Egidijus Zulcas ir dvasios tėvas kun. mgr. Saulius Stumbra, kartu meldėsi vyskupijos kurijos sekretoriai – diakonai, Karolis Petravičius ir Ramūnas Norkus. Ganytojas įžangos žodyje džiaugėsi susirinkusiais vargonininkais, linkėjo, kad jų vadovaujami bažnyčių chorai giedotų taip, kaip tiki, kad giesmė būtų graži išraiška tikėjimo. Homilijoje JE Jonas Boruta, SJ, žvelgė į Evangelijos žodį-kvietė visus melsti Viešpatį, kad mūsų širdys bei ausys, ne tik akys būtų atviros priimti Viešpaties Žodį. Ganytojas prisiminė, jog bažnytinių vargonininkų bei chorų uždavinys ir misija ne tik profesionaliai atlikti muziką, bet ir perteikti tikėjimą, liudyti jį. Vyskupas prisiminė, jog senieji inteligentai su nuoskauda sakydavo sovietinės okupacijos metais girdėdami atliekant sakralią muziką pasaulietinių chorų, jog ne taip ji skamba bažnyčioje, kur tas pats kūrinys atliekamas širdimi ir tikint. Ekscelencija visiems vargonininkams ir jų vadovaujamiems chorams linkėjo pasiekti tokias aukštumas, kad giedama giesmė būtų tikėjimo liudijimas. Baigiantis Šv. Mišių aukai nuskambėjo darni giesmė šlovinanti Šv. Ceciliją.

Susitikime su vyskupijos vargonininkais Telšių vyskupas džiaugėsi, kad bažnytiniai chorai gražiai jungiasi kasmet į Didžiujų Žemaiičų Kalvarijos atlaidų šventimą, kad giesme džiugino Švėkšnoje vykusiame Eucharistiniame kongrese, Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimo iškilmėse. Ganytojas norėdamas artimiau susipažinti su vargonininkais, kvietė juos prisistatyti, pasidalinti problemomis ir atsakė į rūpimus klausimus. Atsisveikindamas Ganytojas linkėjo sėkmės sunkiame, bet labai kilniame darbe.

Atsisveikinę su Vyskupu, vargonininkai sprendė draugijos reikalus. Pirmininkas, kan. E. Zulcas pristatė atkurtos Šv. Cecilijos draugijos veiklą per trejus metus. Pirmininkas džiaugėsi, jog draugija gyvuoja, bet apgailestavo, kad ne visi vyskupijos vargonininkai noriai jungiasi į veiklą ir dalyvauja tobulinimosi kursuose, tikėjosi, jog toliau darbuojantis pavyks išspręsti natų leidybos, internetinio puslapio kūrimo klausimus, iškėlė mintį, pasiūlė apjungti visos Lietuvos Šv. Cecilijos draugijų narius. Draugijos dvasios tėvas kun. S. Stumbra, remdamasis Dieviškojo Kulto ir Sakramentų kongregacijos dokumentais, kvietė vargonininkus laikytis liturginių nuorodų, pasiūlė rinktinis periodiškai į formacijos kursus. Taip pat buvo aptartos Giesmių šventės jaunimui, vykstančios kasmet Kretingoje organizavimas, pristatytas naujojo liturginio giesmyno projektas bei pasidalyta kitais rūpimais klausimais.

Šventė – susirinkimas baigėsi pabendravimu prie kavos puodelio. Vyravo graži, darbinga, draugiška nuotaika. Susirinkę kolegos keitėsi idėjomis, natomis dalijosi įspūdžiais bei džiaugėsi galimybe pabūti kartu.
Baigiantis šventėms belieka tikėtis, jog su giesme žengiantys per gyvenimą muzikai bus atviri Viešpaties Žodžiui, bus apaštalais bažnytiniuose kolektyvuose, parapijinėse bendruomenėse ir padės tiek choristų, tiek visų tikinčiųjų širdis pakylėti, atverti tikėjimui.
Šventoji Cecilija – užtark ir globok.

kss


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt