Katalikiškosios draugijos „Saulutė“ 90 metų sukaktis Plateliuose
 
 

Lapkričio 4 d. Plateliuose (Plungės raj.) vyko mokslinė konferencija katalikiškosios draugijos „Saulutė“ 90-mečiui paminėti. Mokslinė konferencija prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Platelių bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jas koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. J. Šiurys ir kan. teol. lic. A. Sabaliauskas.

Šv. Mišių metu pamokslą sakęs Telšių ganytojas pamaldų dalyviams priminė „Saulutės“ draugijos įkūrimo istoriją: draugija buvo įkurta 1916 metų pradžioje Plateliuose. Jos įkūrėjai ir veikėjai buvo tuo metu Plateliuose vikaravęs kun. Petras Malakauskis, vėliau bažnytinės teisės daktaras ir profesorius, Jonas Brežinskis ir vargonininkas Petras Kidykas. Šie entuziastai ir idealistai įsteigė katalikiško jaunimo kuopelę ir pavadino ją „Saulutė“. Kuopelės aktyvieji nariai, kurių tuo metu buvo 20, rinkdavosi Platelių klebonijoje. Kuopelė leido rankraštinį laikraštėlį jaunimui „Saulutė“. Laikraštėlį redagavo kun. P. Malakauskis. Katalikiškoji draugija turėjo didžiulę įtaką ne tik Platelių, bet ir aplinkinių parapijų jaunimui. Baigdamas pamokslą vyskupas visiems linkėjo tvirtos dvasios skleidžiant šių dienų pasaulyje tikrąsias vertybes ir įveikiant įvairius sunkumus, kaip juos su tvirtu tikėjimu įveikdavo ano meto šviesuoliai, ištikimai dirbę Dievui ir tėvynei.

Po šv. Mišių Telšių vyskupas J. Boruta SJ prie Platelių klebonijos pašventino „Saulutės“ 90 m. jubiliejui skirtą atminimo lentą.

Po to Platelių dvaro svirne surengtoje mokslinėje konferencijoje Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. dr. Adomas Butrimas, skaitęs pranešimą „Saulutė ir besikurianti Lietuvos Respublika“, išsamiai aptarė šios organizacijos reikšmę ir svarbą ugdant jaunąją kartą. Kai kurie šios draugijos nariai vėliau Lietuvoje išgarsėjo, daug nuveikdami besikuriant nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Adolfas Poška konferencijos dalyviams pristatė vieną pagrindinių „Saulutės“ kūrėjų, aktyvų veikėją filosofą Praną Mantvydą. Jo pranešimas „Prano Mantvydo vieta Lietuvos filosofijos istorijoje“ puikiai atskleidė šią asmenybę ir jo nuveiktus darbus. Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas skaitė išsamų pranešimą apie kun. prof. bažn. t. dr. Petrą Malakauskį, draugijos kūrėją ir laikraščio „Saulutė“ redaktorių, vėliau ilgametį tarpukario Lietuvoje veikusių universitetų profesorių bei „Soter“ žurnalo redaktorių. Anicetas Stonkus pristatė kitą aktyvų draugijos veikėją – Joną Brežinskį. Žurnalo „Žemaičių žemė“ vyriausioji redaktorė aptarė žemaičių kultūrinį sąjūdį Lietuvoje, o Žemaitijos nacionalinio parko istorikas Edmundas Mickūnas konferencijos dalyviams pristatė XX a. II dešimtmečio katalikiškųjų jaunimo organizacijų veiklą Žemaitijoje. Katalikiškosios krypties savaitraščio „Žemaičių saulutė“ vyriausioji redaktorė Kristina Paulauskaitė kalbėjo apie draugijos ir laikraščio atkūrimą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Draugija „Saulutė“ turi subūrusi nemažą būrį šviesuolių ir idealistų, kurie stengiasi prieš 90 m. pradėtas įgyvendinti idėjas puoselėti šių dienų pasaulyje. Draugijos prieš 90 metų turėtas šūkis – Švieskis ir šviesk – lygiai tiek pat aktualus ir šiandien.
-kasab-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt