Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 
 

Spalio 18 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Kunigai po bendros maldos buvo supažindinti su Apaštalų Sosto patvirtinta nuolatinio kunigų ugdymo programa. Ją išsamiai pristatė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas. Susirinkime apie parapinę katechezę kalbėjo vyskupijos Katechetikos centro vadovas kan. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis. Aktualius vyskupijos klausimus apžvelgė ir pats ganytojas J. Boruta SJ.

Susirinkimui pasibaigus, visi kunigai rinkosi į Telšių vyskupijos katedrą. Čia 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Jų metu savo 60-ąsias kunigystės metines minėjo mons. Jonas Gedvila. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupas emeritas A. Vaičius, garbusis jubiliatas bei Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu giedojo prof. Gedimino Purlio vadovaujami Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės, Gargždų ir Telšių katedros parapijų chorai, vargonavo Gargždų parapijos vargonininkas Petras Katauskas, grojo Klaipėdos karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Prano Memėno.

Pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Gausiai į katedrą susirinkusiems tikintiesiems, kunigams bei svečiams Telšių ganytojas priminė mons. jubil. Jono Gedvilos nueitą gyvenimo kelią ir pristatė jo per 60 kunigavimo metų nuveiktus darbus. Vysk. J. Boruta SJ pabrėžė, kad monsinjoras visada uoliai ir atsidavęs tarnavo ir tebetarnauja Dievui ir Bažnyčiai. Jo kunigiškosios tarnystės metai yra pavyzdys jaunajai kunigų kartai, rodantis, kaip net ir įvairių sunkumų bei išbandymų metu galima tvirtai išsilaikyti tiesoje ir tikėjime. Baigdamas pamokslą, Telšių ganytojas linkėjo jubiliatui ilgų ir darbingų gyvenimo metų ir toliau nuoširdžiai patarnaujant tikintiesiems. Po iškilmingų šv. Mišių, sveikindamas savo buvusį kapelioną, Klaipėdos karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras atliko keletą kūrinių.

Visų vyskupijos kunigų vardu sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, vyskupas emeritas A. Vaičius pasidalijo savo atsiminimais apie monsinjorą iš pirmųjų susitikimų seminarijoje, iš to meto, kai dirbo kartu Klaipėdoje, ir vėlesnių laikų. Jubiliatą taip pat sveikino seminaristai, kunigai, tikintieji, linkėdami jam ilgų gyvenimo metų ir gausios Dievo palaimos einant nelengvas kunigo pareigas.
-ksab-

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt