Marijampolėje vyko iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
 
 

Iš Marijampolės praneša Andrius Šidlauskas MIC.

Liepos 9 d.

Marijampolės bazilikoje prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai.

Pirmąją atlaidų dieną, vadovaujant vyskupui Juozui Žemaitčiui MIC įvyko padėkos už pal. Jurgio užtarimu gautas malones pamaldos. Tikintieji gyvai liudijo apie gautąsias malones užtariant Palaimintajam ir dėkingumo ženklan paaukojo papuošalus ir įvairius dirbinius – votus: sidabrinės širdys byloja apie atgimusią šeimoje tarpusavio ir Dievo meilę, įvairios kūno dalys iš taurių metalų – apie pagijimus, kryžiai – apie sustiprėjusį tikėjimą ir kitas malones. Labiausiai jaudinantys yra motinų ir žmonų liudijimai apie savo vaikus ir vyrus grįžtančius prie Dievo ir Bažnyčios. Pal. Jurgio rūpestis tautos ir šeimos dora, socialiniu teisingumu, Jo pavyzdžio ir užtarimo vaisiai , galima sakyti, juntami ir šiandien.

Tradiciniais tapę atlaidai, sutraukiantys tikinčiuosius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio vyks aštuonias dienas. Pagrindinė minėjimo diena – liepos šešioliktoji.

Liepos 10 d.

Antrąją Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų dieną Marijampolės bazilikoje vyko pamaldos už kenčiančius nuo įvairių priklausomybių žmones bei jų artimuosius.

Atvykę broliai iš „Pilnų namų“ bendruomenės, liudijo apie atsivertimo ir išlaisvinimo nuo priklausomybių malones. Pamaldas vedė J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Dalyvavo Alytaus dekanato kunigai ir piligrimai, Vilkaviškio vyskupijos Mergeles Marijos legiono nariai, gausus būrys tikinčiųjų. Homilijos metu kunigas Saulius Ruočkus kaip aktyvaus krikščionio pavyzdį iškėlė Palaimintąjį Jurgį. Palaimintojo mintys kurias skaitome Jo „Užrašuose“ stiprina tikinčiųjų pasitikėjimą Dievu ir uždega uolia meile vargstantiems ypač socialiai atstumtiesiems, kurių tarpe šiandien yra nemažas skaičius kenčiančių nuo įvairių priklausomybių.

J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila padėkojo šiuolaikinių organizacijų atstovams – „Caritas“, „Rūpintojėlis“, „Pilnų namų“ bendruomenei, kurie su nuoširdžiu uolumu darbuojasi šioje srityje.

Liepos 11 d.

Trečiąją Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų dieną Marijampolės baziliką aplankė apie trys šimtai piligrimų iš Varmijos arkivyskupijos, pėsčiomis keliaujančių į Vilniaus Aušros Vartų šventovę. Tai jau šešioliktoji tokio pobūdžio piligrimystė, kasmet organizuojama nuo 1991 m. Šiais metais jos šūkiu pasirinkti švč. Mergelės Marijos žodžiai „Didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas yra Jo vardas“ (Lk 1, 49). Kartu su maldininkais atvykęs ir Varmijos arkivyskupas metropolitas Wojciech Ziemba išreiškė dėkingumą vietinės bendruomenės nariams už šiltą priėmimą ir pagalbą kelionės metu. Per šv. Mišias arkivyskupas pasidalino savo įžvalgomis, jog šv. Benedikto, Europos globėjo, ir pal. Jurgio Matulaičio MIC asmenybės yra brangios tuo, kad kiekvienas iš jų savo epochos priešiškų aplinkybių sūkuryje buvo vienybės ir taikos nešėju. Gražus abiejų vienuolių pasirinkimas malda ir gėriu nugalėti blogį yra aktualus ir šiandien susiskaldžiusiai ir susipriešinusiai visuomenei bei įvairias krizes išgyvenančioms šeimoms.

Liepos 12 d.
Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Ketvirtoji atlaidų diena Marijampolės bazilikoje buvo skirta maldai už dvasininkus, vienuoles ir vienuolius bei dvasinius pašaukimus. Vidurdienio Mišiose, kurių koncelebracijai vadovavo vysk. Rimantas Norvila, kartu su visais dalyvavo ir seserys vienuolės iš įvairių Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių vyskupijose dirbančių kongregacijų.

Pamokslininkas Šakių parapijos vikaras kun. Donatas Rolskis kaip dvasininko ir vienuolio pavyzdį nurodęs pal. Jurgį Matulaitį MIC, pasižymėjusį pasiaukojančia ir veiklia meile, paskatino visus susirinkusius mokytis iš Palaimintojo uolumo ir atsidavimo Dievui ir Bažnyčiai.

Iš Kudirkos Naumiesčio į pal. Jurgio atlaidus kartu su tėveliais atvyko šiemet Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai. Tokia piligrimystė tapo jau gražia tradicija Kudirkos Naumiesčio parapijiečiams.

Liepos 13 d.

Penktoji palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena Marijampolės bazilikoje buvo skirta maldai už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir slaugytojus. Su savo pagalbininkais atvykę neįgalieji išgyveno tikėjimo bendrystę ir Dievo artumą adoracijos metu, po kurios galėjo išgirsti konferenciją apie šv. Pranciškaus Asyžiečio ir pal. Jurgio Matulaičio MIC dvasinį bendrumą. Tėvas Saulius Paulius Bytautas OFM pasidalino savo mintimis, jog šių šventųjų šūkiai „Pax et bonum“ (taika ir gėris) bei „Vince malum in bono“ (nugalėk blogį gerumu) yra susiję nenustojama gėrio paieška ir jo skleidimu.

Pagrindinių Mišių koncelebracijai vadovavo vysk. Rimantas Norvila. Pamokslą pasakė Krosnos parapijos klebonas kun. Juozas Klimavičius. Priminęs pal. Jurgio Matulaičio MIC gyvenimo sunkumus bei ligą, ragino mokytis iš Palaimintojo kantrybės ir gebėjimo vargą ir kančią, ligą pakelti pagal Dievo valią.

Pamaldose dalyvavo ir piligrimai atvykę iš Novosibirsko. Kun. Viktoras – antros kartos lietuvis, gimęs Tomske, dabar patarnauja tikintiesiems Novosibirske. Jis kartu su pora dešimčių Rusijos jaunųjų katalikų atvyko į Marijampolę aplankyti ir pasimelsti prie palaimintojo Jurgio. Anot jaunuolių, jiems tai paliko gilų įspūdį. Svečiai ypač stebėjosi tikinčiųjų gausa bažnyčioje taip pat išreiškė viltį, jog tai ir jų bendruomenės ateitis.

Liepos 14 d.

Marijampolės bazilikoje tikintieji meldėsi už parapijų dvasinį atsinaujinimą.

Į vidudienio pamaldas atvyko jaunimo grupės iš Kauno Panemunės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Alytaus ir kt. parapijų. Po šv. Mišių ir agapės jaunimas patraukė į Lūginę – palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC tėviškę. Čia prasidėjo jaunimo programa skirta Palaimintojo minėjimo progai. Būrys jaunuolių su kryžiumi rankose ir plakatais ėjo Marijampolės gatvėmis, giedojo giesmes ir meldėsi šv. Rožinio malda.

Lūginėje juos pasitiko organizatoriai, vietinis jaunimas. Vilkaviškio ordinaras atvykęs į Palaimintojo tėviškę su jaunimu pasidalino savo įspūdžiais apie piligrimystę, kun. Linas Šipavičius MIC liudijo apie savo pašaukimą. Po vakaro programos prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis visą naktį. Ryte jaunimas pasistiprinęs UAB „Mantinga“ dovanotomis bandelėmis iškeliavo į Marijampolės baziliką dalyvauti pamaldose už jaunimą ir pedagogus.

Liepos 16 d.

12 val. įvyko pagrindinės atlaidų iškilmės. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo – Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis MIC. Pamoksle Kaišiadorių vyskupas pabrėžė būtinybę saugoti vyro ir moters santuokos grynumą, kad ji išsaugotų tikrąją savo prasmę būdama Ecclesia domestica (mažąja namų Bažnyčia).

Mišios baigėsi iškilminga eucharistine procesija. Po visų apeigų maldininkai susirinko į pastoracinio centro kiemelį tradicinei agapei, kur visus linksmino Baraginės kaimo kapela „Svaja“.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt