Mirė monsinjoras Juzef OBREMBSKI (1906 – 1932 – 2011)
 
 

2011 m. birželio 7 d., sulaukęs 105 metų mažiaus ir besiruošdamas minėti 79-ąsias kunigystės metines, mirė mons. Juzef Obrembski.

Mons. J. Obrembski gimė 1906 m. kovo 19 d. Rosochate parapijoje tuometinėje Seinų (dabar Lomžos) vyskupijoje. 1926 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1932 m., ir birželio 12 d. arkivysk. R. Jalbžykovskio Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje buvo pašventintas kunigu. Kunigišką tarnystę vykdė sekančiose parapijose:

1932.06.13 – Turgelių parapijoje vikaras;
1950.02.13 – Maišiagalos parapijoje vikaras;
1956.01.14 – Maišiagalos parapijoje klebonas;
1994.08.09 – Maišiagalos parapijoje emeritas;
Įvairiu metu skirtingomis progomis laikinai yra aptarnavęs eilę kitų parapijų.

Nuo 1961 m. gegužės 24 d. kun. J. Obrembski ėjo Kalvarijų dekanato vicedekano pareigas. 1979 m. vasario 27 d. buvo paskirtas Jo Šventenybės kapelionu (monsinjoru).

Mons. J. Obrembskio gyvenimas kupinas ne tik metų skaičiumi, bet ir gausiais sielovados vaisiais, kurių čia išvardinti neįmanoma. 2004 m. buvo publikuota jo prisiminimų knyga Żywot jak słońce. Wspomnienia księdza prałata Józefa Obrębskiego, o 2006 m. švenčiant 100-ąsias gimimo metines paruoštas tai progai skirtas leidinys Księga pamiątkowa na 100 rocznicę urodzin księdza prałata Józefa Obrębskiego. Jo kunigiško gyvenimo ir tarnystės vertę liudija neblėstanti tikinčiųjų meilė bei konfratrų pagarba, lydėjusi velionį iki paskutinės dienos. Ir dideli darbai, ir daugeliui nematoma auka atskleidė, kad monsinjoro kunigystė tikrai yra jo asmenybės centras. Uoliai apaštalaudamas, ugningai pamokslaudamas, rūpindamasis visais į vargą patekusiais, jis skleidė Kristaus Evangeliją įvairių prieštaravimų draskomame pasaulyje. Asmeniškai patyręs visus didžiuosius XX a. politinio ir visuomeninio gyvenimo sukrėtimus, mons. J. Obrembskis liko ištikimas Viešpaties pašaukimui ir oriai iškeliavo į Tėvo namus.

Mons. J. Obrembskis pašarvotas Maišiagalos bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos birželio 10 d. (penkt.) 16.00 val., po jų Velionis bus palaidotas tos pačios bažnyčios šventoriuje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt