Mirė kun. Juzef KVIATKOVSKIJ (1945 – 1972 – 2011)
 
 

2011 m. balandžio 7 d. po ilgos ir sunkios ligos Prūdiškių globos namuose mirė kunigas Juzef Kviatkovskij.

Kun. J. Kviatkovskij gimė 1945 m. rugpjūčio 10 d. Eišiškių parapijos Tausiūnų kaime. Mokėsi Tausiūnų pradinėje ir Eišiškių vidurinėje mokykloje. Vėliau siekė tekintojo specialybės Vilniaus prof. techninėje mokykloje Nr. 2. Nuo 1963 m. iki 1967 m. dirbo Lietuvoje ir už jos ribų, buvo pašauktas į karo tarnybą. 1967 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1972 m. balandžio 16 d. vysk. J. Matulaičio-Labuko Kaune buvo įšventintas kunigu.

Baigęs seminariją, kun. J. Kviatkovskij pradėjo savo kunigišką tarnystę ir ėjo šias pareigas:
nuo 1972 12 06 – Paringio parapijos administratoriaus;
1973 metais – Pabradės parapijos altaristo;
nuo 1974 06 21 – Butrimonių parapijos klebono;
nuo 1975 05 26 – Lavoriškių parapijos altaristo;
nuo 1977 07 01 – Vilniaus šv. arkang. Rapolo parapijos vikaro;
nuo 2001 09 05 – Vilniaus šv. Teresės parapijos emerito, atleisto nuo pareigos teikti Sakramentus ir sakyti pamokslus, bet paliekant teisę aukoti Eucharistiją;

Seminarijos baigimo proga rašytoje neopresbiterio charakteristikoje pažymima, kad kun. Juzefas yra gabus ir darbštus, pareigingas ir valingas žmogus, tačiau turintis trapią sveikatą. Dėl silpnos sveikatos 2001 m. buvo priverstas apleisti aktyvią kunigišką tarnystę ir nuo tada gyveno su motina, o vėliau – Prūdiškių globos namuose. Ta proga J.Em. Vilniaus arkivysk. metropolitas kard. A.J. Bačkis rašė: „nuoširdžiai vertiname visa, ką su dideliu pasišventimu ir uolumu nuveikėte, jau dvidešimt devynerius metus dirbdamas Viešpaties vynuogyne“.

Kun. J. Kviatkovskij yra pašarvotas Vilniaus arkivyskupijos laidojimo paslaugų centro šarvojimo salėje prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Jeruzalės) bažnyčios. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos balandžio 8 d. (penkt.) 15.00 val. toje pat bažnyčioje. Artimųjų pageidavimu velionis bus palaidotas šalia esančiose kapinėse.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt