Gailestingumo jubiliejaus malda

...

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU,
Tu mus mokei, kad būtume gailestingi kaip dangiškasis Tėvas,
Tu mums sakei: kas regi Tave, tas regi ir Tėvą.
Parodyk mums savo veidą, ir mes išgelbėti būsim.
Meilės kupinas Tavo žvilgsnis išlaisvino Zachiejų ir Matą iš godumo;
svetimautoją ir Magdalietę – iš laimės ieškojimo vien kūriniuose;
pravirkdė Petrą po išdavystės,
o atgailaujančiam plėšikui pažadėjo Rojų.
Padaryk, kad žodžius, Tavo ìštartus samarietei, kiekvienas išgirstume lyg sau pasakytus:
Jei tu pažintum Dievo dovaną!

Tu esi regimasis veidas neregimojo Tėvo,
Dievo, kuris labiausiai parodo savo visagalybę atleisdamas ir pasigailėdamas, –
padaryk, kad Bažnyčia būtų regimasis Tavo veidas – mūsų Viešpaties, prisikėlusio ir gyvenančio šlovėje.
Tu panorėjai, kad ir Tavo tarnai silpnumu apsivilktų,
idant deramai užjaustų vaikščiojančius nežinojimo ir paklydimo tamsybėse;
padaryk, kad kiekvienas, bet kurį iš šių tarnų susitikęs, pasijustų Dievo kviečiamas, mylimas ir išlaisvintas iš nuodėmių.

Atsiųsk savo Dvasią ir visus pašventink Jos patepimu,
kad Gailestingumo jubiliejus būtų Viešpaties malonės metai,
o Tavo Bažnyčia su nauju užsidegimu neštų džiugią naujieną vargdieniams,
kaliniams ir prispaustiesiems skelbtų laisvę,
o akliesiems grąžintų regėjimą.

Užtariant Marijai, Gailestingumo Motinai,
Prašome Tave, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius.
Amen.