Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras, nes jo ištikima meilė amžina
[Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras, nes jo gailestingumas amžinas].

Ps 136, 1

Gailestingumo jubiliejaus himnas

Natos su lietuvišku tekstu PDF.

Natos su lietuvišku tekstu įvairioms choro sudėtims ir su gitaros akordais PDF.


Muz. Paul Inwood, ž. kun. Giuseppe Costa SJ

Misericordes sicut Pater! [plg. Lk 6, 36; Jubiliejaus moto]
Misericordes sicut Pater!

1. Dėkokime Tėvui, nes jis geras, in aeternum misericordia eius. [plg. Ps 136]
Jis sukūrė pasaulį išmintingai, in aeternum misericordia eius.
Jis savo tautą per gyvenimą veda, in aeternum misericordia eius.
Savo vaikams jis atleidžia ir priima juos, in aeternum misericordia eius. [plg. Lk 15]

2. Dėkokime Sūnui, tautų šviesai, in aeternum misericordia eius.
Kuris pamilo mus jautria širdimi, in aeternum misericordia eius. [plg. Jn 15, 12]
Iš Jo viską gavę, Jam visa aukokime, in aeternum misericordia eius.
Teatsiveria širdys visiems, kurie alksta ir trokšta, in aeternum misericordia eius. [plg. Mt 25, 31 t.t.]

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!

3. Melskime Šventąją Dvasią septynių dovanų, in aeternum misericordia eius.
Ji – visokio gėrio šaltinis ir švelni paguoda, in aeternum misericordia eius.
Jos sustiprinti, ir kitus paguoskime – in aeternum misericordia eius. [plg. Jn 15, 26–27]
Nes meilė viskuo viliasi ir visa ištveria, in aeternum misericordia eius. [ plg. 1 Kor 13, 7]

4. Melskime Ramybės Dievo suteikti taiką; in aeternum misericordia eius.
Visa žemė laukia Jo Karalystės Evangelijos, in aeternum misericordia eius. [plg. Mt 24, 14]
Džiaugsmas ir malonė širdyse mažutėlių, in aeternum misericordia eius.
Dangus ir žemė bus atnaujinti, in aeternum misericordia eius. [plg. Apr 21, 1]

Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!


Oficialus Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos įrašas

© 2015 Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (PCPNE).

Pirmą oficialų įrašą, himną atliekant Popiežiškajai muzikos kapelai, vadovaujamai mons. Massimo Palombella, padarė Vatikano radijas. Muzikos ir žodžių autoriai autorines teises perdavė Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai, kad ji, nevaržoma jokių formalumų, galėtų himną išplatinti visos Bažnyčios mastu.

Kaip pasakojo Vatikano radijui himno žodžius sukūręs t. Giuseppe Costa SJ, netrukus po žinios apie būsimo neeilinio Jubiliejaus paskelbimą, į jį kreipėsi Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, įgaliota parengti jubiliejaus programą, ir užsakė sukurti tekstą. Nuo pat pradžių buvo sutarta, kad himno priegiesmyje skambės Jubiliejaus šūkis – Luko evangelijos žodžiai: „Gailestingi kaip Tėvas“ (plg. Lk 6, 36). Sukūrus žodžius, buvo kreiptasi į 90 kompozitorių visame pasaulyje ir pasiūlyta sukurti muziką himno tekstui. Konkurse sutiko dalyvauti 21 kompozitorius. Buvo išrinka anglų kompozitoriaus, kataliko pasauliečio, Paulo Inwoodo sukurta muzika.

Vatikano radijas

Plačiau, natos ir MP3 audioįrašas (ne lietuviškai) >>