2019 m. lapkričio 23 d. Adoracijos valanda, kuri sujungs visas tautas

Po prisikėlimo atsisveikindamas su savo mokiniais, Jėzus Kristus pasiunčia juos į visą pasaulį skelbti Evangelijos ir pažada būti su jais „visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Ir tikrai, jis yra su mumis per savo Žodį, per malones, per sakramentus, bet ypatingai švenčiant Eucharistiją ir Švenčiausiajame sakramente, kurį adoruojame šalia Šventų Mišių.

Lapkričio 23 d., šeštadienį, Kristaus Karaliaus šventės vigilijoje, organizuojama pasaulinė eucharistinė adoracija. Gausiai dalyvaukime šioje adoracijoje su savo parapija ar bendruomene! Ši pasaulinė eucharistinė adoracija tebus naujas mūsų pasiruošimo 2020 m. Tarptautiniam eucharistiniam kongresui Budapešte etapas ir teatgavins mus atnaujinančioje Dievo meilėje!


Kardinolas Péter Erdő, Vengrijos Primas, Esztergomo-Budapešto Arkivyskupas

Lapkričio 23 d. susirinkime tūkstančiuose bažnyčių visame pasaulyje vienos valandos Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kad žvelgtume į Jėzų, „neregimojo Dievo atvaizdą“.

Melskimės už tuos, kurie jo dar nesutiko.

Kaip dalyvauti?

1. Surask ir prisijunk! Tinklapyje Corpus Domini žemėlapyje surask vietą, kur organizuojama adoracija.

2. Suorganizuok! Jeigu nerandi adoracijos netoliese, pats suorganizuok savo parapijos bažnyčioje, mokyklos ar ligoninės koplyčioje arba vienuolinėje bendruomenėje, bendradarbiaudamas su parapijos kunigais, mokyklos vadovais, vienuolyno vyresniaisiais.

3. Būk kūrybingas! Galima melstis priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą tylioje meditacijoje, tradiciniu būdu, giedant, šlovinant, su vaikais, su šeimomis, jaunimu ir/arba senjorais. Gali pakviesti muzikantus, maldos grupes, rožinio mylėtojus, bendruomenes, mokyklas – visus, kas trokšta praleisti valandą kartu su Visatos Valdovu.

4. Už(si)registruok! corpusdomini.iec2020.hu Pasirinkus kalbą, galima užregistruoti naują vietą arba įsirašyti jau užregistruotoje. Tegu mūsų malda aprėps visą pasaulį!

Iki susitikimo maldoje lapkričio 23 d.!

Apie 52-ąjį Tarptautinį eucharistinį kongresą

Logo / nuorodos

   

   

Kas yra TEK

TEK – tai viso pasaulio tikinčiųjų viešas susibūrimas arba stabtelėjimas (statio) kurioje nors vietinėje Bažnyčioje aplink Viešpaties altorių ir Dievo meilės sakramento šventimas kartu su Šventuoju Tėvu arba jo pasiuntiniu, gyvai patiriant Bažnyčios bendrystę. TEK ypatingai pabrėžia ir iškelia Eucharistijos vaidmenį atskirų krikščionių ir visos Bažnyčios gyvenime.

Prasidėję 1881 m., kad pagarbintų Jėzų Kristų, realiai esantį Eucharistijoje ir paliudytų jo begalinę meilę pasauliui, tarptautiniai Kongresai paskatino krikščioniškų bendruomenių, atsiliepiančių į žmonių lūkesčius ir prisidedančių prie žmoniškesnio, teisingesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo, atsiradimą bei augimą.

Data

52-asis TEK vyks 2021 m. rugsėjo 5–12 d.

Vieta

Surengti 52-ąjį TEK yra patikėta Vengrijos sostinei Budapeštui.

Vengrija turi gilias krikščioniškas šaknis. Jos pirmasis karalius Šv. Steponas, valdęs nuo 1000 iki 1038 metų, įvedė vengrų tautą į krikščioniškų Europos šalių šeimą. Krikščionių tikėjimo tvirtumas ir daugybės šventųjų pavyzdys padėjo šiai šaliai ištverti įvairiose istorijos audrose.

Vengrija jau yra organizavusi TEK 1938 m. Jo moto buvo „Eucharistija – meilės saitas“ (Eucharistia vinculum caritatis). Tuometiniame kupiname įtampos dėl artėjančio karo grėsmės pasaulyje buvo jaučiamas labai stiprus taikos troškimas. Sekančiais metais prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas įsuko Vengriją į komunizmo orbitą.

Nuo 1989 m., kai krito „geležinė uždanga“, Vengrijoje, panašiai kaip Lietuvoje, sugrįžo tikėjimo laisvė. Tačiau, kaip ir kitose postkomunistinėse šalyse, per pastaruosius trisdešimt metų Vengrijoje sustiprėjo sekuliarizacijos, reliatyvizmo ir materialinės gerovės ieškojimo reiškiniai.

Ruošimasis Kongresui ir jo šventimas Vengrijos katalikams suteikia progą atgaivinti savo tikėjimą ir liudyti jį, siekiant visuomenės atsinaujinimo.

Tema

„Visos manosios versmės iš tavęs trykšta“ (Ps 87, 7).

Šie psalmės žodžiai užtikrina, kad Dievas yra neišsenkantis visokio gėrio šaltinis. Ši „vandens, kuris trykšta į amžinąjį gyvenimą, versmė“ (Jn 4, 14) mums apsireiškė Jėzuje Kristuje. Eucharistijoje, „krikščioniško gyvenimo versmėje ir viršūnėje“ (Lumen gentium, 11), slypi gyvybės šaltinis, erdvė, kurioje tikėjimas susijungia su darbais ir stato Bažnyčią, Evangelijos nešėją.

Tikslai

Ruošimasis 2020 metų Tarptautiniam eucharistiniam kongresui ir jo šventimas suteikia katalikams ir visiems, kurie jaučiasi jiems artimi dėl kultūrinio paveldo ir dėl draugystės, neeilinę galimybę drauge prisistatyti visuomenei ir atvirai paliudyti savo tikėjimą.

Tuo būdu TEK tampa katalikams proga sustiprinti tikėjimą ir dalintis savo viltimi, gyvenimu, džiaugsmu su tais, kurie keliauja tuo pačiu keliu, prasidedančiu Prisikėlusio Kristaus eucharistinėje versmėje. Visuomenėje, kur dominuoja reliatyvizmo diktatūra, Eucharistijos šventime sutvirtinę savo tapatybę krikščionys gali liudyti pasauliui Tiesą aukštai iškėlę galvas, su drąsia ramybe, su meile ir romumu, pagal Kristaus pavyzdį.

Be to, TEK yra taip pat tinkama vieta sutvirtinti dialogą tarp visų krikščionių, gerai žinant, kad yra daugiau mus vienijančių nei skiriančių dalykų. Vadovaujant Šventajai Dvasiai, esame kviečiami ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus ir išlikdami tiesoje tiesti kelius ateičiai. Vieningas tikinčiųjų liudijimas pateikia netikintiesiems Gerąją išganymo naujieną.

Į visų luomų ir socialinių sluoksnių asmenis, kurie ieško Dievo, Kongresas kreipiasi su kerigma, pirminiu Evangelijos paskelbimu: Dievas, kiekvieno žmogaus gyvenimo versmė, besąlygiškai myli kiekvieną savo kūrinį. Todėl atsiuntė mums savo Sūnų Jėzų, tapusį žmogumi Mergelės Marijos įsčiose. Savo žodžiais, savo Gerąja Naujiena, savo mirtimi ir prisikėlimu jis panaikino mūsų nuodėmes, o per Šventosios Dvasios veikimą nuolat gyvena savo Bažnyčioje. Kas laisvai apsisprendžia nusigręžti nuo pikto ir priima Kristų kaip savo Išganytoją, tas per krikštą įsijungia į tikinčiųjų bendruomenę, į didelę Dievo vaikų šeimą.

Eucharistiniame kongrese, kur susirenka tikinčiųjų atstovai iš viso pasaulio, dėkojame Dievui ir šloviname Tą, kuris teikia gyvenimą. Ir meldžiamės, kad džiaugsmas, trykštantis iš Eucharistijos versmės, pasklistų ne tik Vengrijoje, bet ir Vidurio Europos šalyse, visoje Europoje ir visame pasaulyje. Tuo būdu visi galės atrasti dvasinio atsinaujinimo galimybę, evangelinę kryptį savo gyvenimui, tikėjimo trupinėlį, kuris padėtų įveikti pasimetimą, vilties spindulį ir bent truputį meilės, nugalinčios vienatvę ir atsiribojimą vieni nuo kitų.

Daugiau informacijos https://www.iec2020.hu

Pagal TEK internetinės svetainės informaciją parengė s. Asta Venskauskaitė.

Nuotrauka Evaldo Lasio

Malda už Kongresą

Dėkojame tau,
Viešpatie Jėzau Kristau,
kad meilės versmėje Eucharistijoje
tu kvieti savo tautą maitintis
gyvybės Duona
ir išganymo Taure,
paminint tavo kančią,
mirtį ir prisikėlimą.

Stiprybė, kurią tu mums teiki
savo auka ir savo buvimu su mumis,
tepadeda mums būti
kitus maitinančia duona
ir džiaugsmą teikiančiu vynu,
nuolankiais Bažnyčių ir tautų
susitaikinimo tarnais,
kad savo veiksmais ir žodžiais skelbtume,
jog tu esi mūsų vienintelis Viešpats,
visos gyvybės versmė.
Amen.

Pasiruošimo Kongresui malda

Dangiškasis Tėve,
gyvybės šaltini,
išliek į mus savo Šventąją Dvasią,
kad augtų mūsų meilė Kristui,
paaukojusiam už mus savo gyvybę,
ir kad atpažintume jį esantį Eucharistijoje.

Jis yra mūsų Viešpats ir Mokytojas,
mūsų Maistas ir mūsų Bičiulis,
mūsų Gydytojas ir mūsų Ramybė.

Suteik mums drąsos liudyti visiems
jo džiaugsmą ir jo jėgą.

Padaryk, kad pasiruošimas
Eucharistiniam Kongresui Ir jo šventimas
vestų į tikrą krikščioniškų bendruomenių,
Europos miestų ir tautų
bei viso pasaulio
dvasinį atsinaujinimą.
Amen.

Pagal TEK leidinius parengė s. Asta Venskauskaitė.

Preliminari Eucharistinio kongreso programa

!!! NUKĖLUS RENGINĮ į 2021 m., PROGRAMA yra šiek tiek pakeista.

SEKMADIENIS, rugsėjo 5 d.

15:00–16:00 Atidarymo ceremonija

16:00–18:00 Atidarymo Mišios su Pirmąja Komunija Didvyrių aikštėje

18:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

PIRMADIENIS, rugsėjo 6 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

ANTRADIENIS, rugsėjo 7 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–22:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

TREČIADIENIS, rugsėjo 8 d.

8:00– 8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–12:30 Darbas grupėse

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–18:00 Šv. Mišios parapijose

18:00–22:00 Susitikimai parapijose

KETVIRTADIENIS, rugsėjo 9 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

17:00–20:00 Kultūrinė ir dvasinė programa visame mieste

19:00–22:30 Eucharistijos adoracija Šv. Stepono bazilikoje

PENKTADIENIS, rugsėjo 10 d.

8:00–8:45 Pasirengimas

8:45–9:30 Ryto malda

9:30–10:30 Katechezė

10:30–11:00 Liudijimas

11:00–11:30 Pertrauka

11:30–13:00 Šv. Mišios

13:00–14:30 Pietų pertrauka

14:30–15:30 Darbas grupėse

19:00–22:30 Jaunimo vakaras Sporto arenoje Laszlo Papp

ŠEŠTADIENIS, rugsėjo 11 d.

10.00–15.00 Šeimų festivalis

17:00–19:00 Šv. Mišios Kossuth aikštėje

19:00–20:30 Eucharistinė procesija su žvakėmis

SEKMADIENIS, rugsėjo 12 d.

11:30–13:00 Uždarymo Šv. Mišios su Popiežiumi Pranciškumi

Ryto maldą, katechezę, darbą grupėse, liudijimus ves (šalia kitų):

Csaba Böjte OFM,
Josip Bozanić (Croatia),
Massimo Camisasca (Reggio Emilia–Guastalla),
Card. Timothy Dolan (New York),
Card. Oswald Gracias (Bombay),
Mons. David–Maria Jaeger OFM, Card. (Rome, Vatican),
Gérald Lacroix (Quebec),
John Cardinal Onaiyekan (Nigeria),
Konstantin Szabó (Ukraine),
Card. Joao Tempesta (Rio de Janeiro),
Etienne Vetö (Rome),
Andrew Card. Yuom–Soo–Yunk (Seul)

Nacionalinis delegatas vysk. Rimantas NORVILA

Platesnės informacijos prašome kreiptis: s. Asta VENSKAUSKAITĖ ACJ, sesastai@gmail.com

Tekstai parengti pagal www.iec2020.hu
IT: Katalikų interneto tarnyba, 2019 | info@kit.lt
Logo lietuviškai: SK