Šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų schema

Visuotiniai atlaidai i

Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų tikslas – kad kiekvienas tikintysis, sekdamas šio šventojo pavyzdžiu, galėtų kasdien stiprinti savo tikėjimą, idant pilnai įvykdytų Dievo valią.

Visi tikintieji kviečiami įsipareigoti maldai bei geriems darbams, kad šv. Juozapo, dangiškos Nazareto Šeimos galvos, padedami gautų paguodą ir sustiprinimą asmeniniuose bei visuomeniniuose sunkumuose, kurie kamuoja šiandienį pasaulį.

Metų tikslui pasiekti padės Šv. Juozapo metais Bažnyčios teikiami visuotiniai atlaidai. Juos galima pelnyti toliau nurodytais būdais ir kartu išpildant įprastas atlaidų sąlygas.

ĮPRASTOS ATLAIDŲ SĄLYGOS
 • Sakramentinė išpažintis
 • Eucharistinė Komunija
 • Malda popiežiaus intencijomis
 • Bet kokios nuodėmės atsižadėjimas

7 būdai, kaip Šventojo Juozapo metais laimėti visuotinius atlaidus

...

Kada?

Kovo 19-ąją – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio iškilmės dieną,
gegužės 1-ąją – Šv. Juozapo Darbininko dieną,
kiekvieno mėnesio 19-tą dieną,
kiekvieną trečiadienį.

Ką turėtume daryti?

ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Bent 30 minučių skirti „Tėve mūsų“ maldos apmąstymui
arba
 • dalyvauti bent vieną dieną rekolekcijose, kuriose yra numatytas mąstymas apie šv. Juozapą
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Pagal šv. Juozapo pavyzdį daryti gailestingumo darbus kūnui  i ir sielai  i
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Kas?

Šeimos ir sužadėtiniai.

Ką turėtume daryti?

 • Drauge melstis Šventąjį Rožinį
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Melstis patikint kasdienę savo veiklą šv. Juozapo globai,
 • prašyti jo užtarimo, kad darbo turėtų visi jo ieškantieji ir, kad darbo sąlygos būtų orios
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Melsis už persekiojamą Bažnyčią ir už visus įvairiais būdais persekiojamus krikščionis:
  šv. Juozapo litaniją (lotynų apeigų katalikams)
  visą ar bent dalį Akatisto šv. Juozapui (rytų apeigų katalikams)
  ar kurią nors kitą maldą į šv. Juozapą (pagal savą liturginę tradiciją)
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Kas?

Seneliai, ligoniai, kenčiantys, visi dėl rimtų priežasčių negalintys išeiti iš namų.

Ką turėtume daryti?

 • Melstis „Į tave, palaimintasis Juozapai“ per šv. Juozapo, ligonių guodėjo bei laimingos mirties globėjo, užtarimą su pasitikėjimu aukodami Dievui savo gyvenimo vargus ir skausmus
ir
 • atsižadėti bet kokios nuodėmės,
 • pasižadėti kai tik bus galimybė atlikti sakramentinę išpažintį, priimti eucharistinę Komuniją<,/li>
 • bei pasimelsti popiežiaus intencijomis.

Apaštališkoji penitenciarija prašo visų kunigų

Idant Dievo malonė Raktų galia lengviau pasiektų tikinčiuosius, Apaštališkoji penitenciarija prašo visų kunigų, kiekvieną pagal savo galimybes, su meile ir rūpestingumu patarnauti tikintiesiems klausant išpažinčių ir dažnai dalinant Šv. Komuniją ligoniams.

Parengta pagal Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d. dekretą: www.vatican.va