Jubiliejaus Romoje kalendorius

...

Vatikano radijas:

Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba, atsakinga už Gailestingumo jubiliejaus organizavimą, paskelbė naują papildytą šventųjų metų renginių kalendorių.

2015 m. gruodžio 8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė – Šv. Petro bazilikos Šventųjų durų atidarymas.

Gruodžio 13 d. – III Advento sekmadienis – Šventųjų metų durys atidarymas Romos Laterano Šv. Jono ir Šv. Pauliaus už Romos miesto sienų bazilikose bei viso pasaulio katedrose.

2016 m. sausio 1 d. – Švč. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė – Pasaulinė taikos diena – Šventųjų durų atidarymas Romos Didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje.

Sausio 19 d. – Piligriminių kelionių organizatorių jubiliejus.

Sausio 25 d. – Šv. Pauliaus Atsivertimo šventė – Ekumeninės pamaldos Šv. Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų.

Vasario 2 d. – Viešpaties Paaukojimo šventė (Grabnyčios) ir Pašvęstojo gyvenimo diena. Vienuolių jubiliejus ir Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymas.

Vasario 10 d. – Pelenų Trečiadienis. Gailestingumo misionierių siuntimo iškilmė Šv. Petro bazilikoje.

Vasario 22 d. – Šv. Petro Sosto šventė. Romos Kurijos, Vatikano ir su Šventuoju Sostu susijusių institucijų jubiliejus.

Kovo 4 ir 5 d. – „24 valandos Viešpačiui“, kurios prasidės susitaikinimo pamaldomis Šv. Petro bazilikoje penktadienį (kovo 4) po pietų.

Kovo 20 d. – Verbų sekmadienis. Jaunimo diena Romoje ir visose vyskupijose.

Balandžio 3 d. – Dievo Gailestingumo sekmadienis. Dievo Gailestingumo dvasingumo puoselėtojų jubiliejus.

Balandžio 24 d. – Paauglių (13–16) jubiliejus.

Gegužės 24 d. – Devintinės (sekmadienis). Diakonų jubiliejus.

Birželio 3 d. – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė. Šios iškilmės įvedimo (popiežiaus Pijaus IX sprendimu 1856 m.) 160 metinės ir Kunigų jubiliejus.

Birželio 12 d. – XI eilinis metų sekmadienis. Ligonių ir neįgaliųjų jubiliejus.

Liepos 26–31 d. (nuo antradienio iki XVIII eilinio metų sekmadienio) – Jaunimo jubiliejus. Pasaulio jaunimo dienos Krokuvoje.

Rugsėjo 4 d. – XXIII eilinis metų sekmadienis – Palaimintosios Kalkutos Motinos Teresės liturginis minėjimas. Gailestingumo liudytojų, savanorių, slaugos ir humanitarinių darbuotojų jubiliejus.

Rugsėjo 25 d. – XXVI eilinis sekmadienis. Tikybos mokytojų jubiliejus.

Spalio 8 d. (šeštadienis) ir spalio 9 d. (sekmadienis) – Marijos, Rožinio Karalienės šventė. Marijos jubiliejus.

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė. Mišios už mirusius.

Lapkričio 6 d. – XXXII eilinis sekmadienis. Kalinių jubiliejus.

Lapkričio 13 d. – XXXIII eilinis sekmadienis. Šventųjų durų uždarymas trijose didžiosiose Romos bazilikose ir vyskupijų katedrose.

Lapkričio 20 d. – Kristaus Visatos Valdovo iškilmė. Šv. Perto bazilikos Šventųjų durų uždarymas. Gailestingumo jubiliejaus pabaiga.